ბიბლიოთეკა (ცვლილება)

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #9  
ქ. თბილისი 2014 წლის 28 ნოემბერი

შევიდეს ცვლილება ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებაში’’ და დებულების მე-3  მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,ჩ’’ ქვეპუნქტი:  ,,ჩ) მედიცინის ფაკულტეტის  ბიბლიოთეკა’’.