Logo

თსუ მეცნიერება

Main IMG
თსუ - პირველი უნივერსიტეტი კავკასიაში. კვლევისა და სწავლების საუკუნოვანი ტრადიცია. დაფუძნებულია 1918 წელს.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ჟურნალი "თსუ მეცნიერება"

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის №1, თსუ Iკორპუსი, ოთახი №104

ტელ.: (+995 32) 222 23 91