სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების კონკურსების შემაჯამებელი ოქმები და დირექტორის ბრძანებები