ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა

მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 411
პროფესორის ასისტენტი:ქეთი ჩიტალაძე
ტელეფონი:
2250484, შიდა: (9778).სიმონ გელაშვილი –  პროფესორი
მარინე მუჩიაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ნინო აბესაძე – ასოცირებული პროფესორი
მარინე მინდორაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მაია გიორგობიანი - ასოცირებული პროფესორი
ზამირა შონია - ასისტენტ პროფესორი