ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

  

ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე

სწავლული მდივანი – ასოც. პროფ. ნინო სილაგაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 215, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: 2 23 26 93
ელფოსტა

1. ზაზა სხირტლაძე – პროფესორი
2. ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
3. ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი (დანართი N1)
4. ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
5. მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
6. ირინე მირიჯანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
7. თეო ჯალაღანია – ასისტენტ პროფესორი

  • ქართული ხელოვნების კვლევის ცენტრი