1. პროგრამის დასახელება: ტანსაცმლის დიზაინი ( V საფეხური) 
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე
  საგნების ჩამონათვალი

 2. პროგრამის დასახელება: კინო–ტელე რეჟისორი  (V  საფეხური)
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ლელა წიფურია
  საგნების ჩამონათვალი

 1. პროგრამის დასახელება: ტანსაცმლის დიზაინი ( IV საფეხური) 
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე
  საგნების ჩამონათვალი

 2. პროგრამის დასახელება: კინო–ტელე რეჟისორი  (IV  საფეხური)
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ლელა წიფურია
  საგნების ჩამონათვალი
  იხილეთ ნამუშევრები