მაია მესტვირიშვილი 2014-15მაია მესტვირიშვილი - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი.   

პროფესორ მაია მესტვირიშვილს 2006-2015 წლებში მიღებული აქვს კვლევითი და აკადემიური სტიპენდიები კოლუმბიის (აშშ), ბერკლის (აშშ), ლუვენის (ბელგია), ფრიბურგის (შვეიცარია), ტარტუს (ესტონეთი) და ნიუ-იორკის (CUNY) უნივერსიტეტებში. მისი კვლევის სფეროებია: სოციალური იდენტობები, სტიგმა, მორალური მსჯელობა და რელიგიური ორიენტაციის ტიპები, სელფი და მისი ფუნქციები.

ქალბატონი მაია შვედეთის სამეცნიერო აკადემიური ქსელის (ASCN) მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტის - “ნაციონალური იდენტობის განმსაზღრელი დისპოზიციური და კულტუროლოგიური ფაქტორები” და ნორვეგიის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული კვლევითი პროექტის - "ჰომოფობიის განმსაზღვრელი მიზეზები საქართველოში" მთავარი აპლიკანტი და წამყვანი მკვლევარია.

პროფესორ მაია მესტვირიშვილის მიერ თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შემუშავებული და დანერგილია სამი ინტერდისციპლინური სალექციო კურსი:

  • სტიგმა, სტრესი და ჯანმრთელობა
  • სელფი და იდენტობა
  • ვიზუალური კვლევის მეთოდები სოციალრ მეცნოერებებში

პუბლიკაციები:
  • Mestvirishvili M, Mestvirishvili N, Martskvishvili Kh, Arutinova L.  Examining Adult’s Identity Statuses: Adaptive Vs. Maladaptive Dimension, Problems of Psychology in the 21st Century, Volume 2014; 8(2): 152–160 ISSN: 2029-8587, ICID:1135340
  • Martskvishvili Kh,  Mestvirishvili M. The Relationship Between Emotional Intelligence and Personality Disorder Symptomatology.  Problems of Psychology in the 21st Century, Volume 2014; 8(2): 152–160 ISSN: 2029-8587, ICID:1135339
  • Mestvirishvili, N., & Mestvirishvili, M. (2014). Emancipative values in Georgia: An individual level analysis. Communist and Post-Communist Studies, 47(1), 71–80. doi:10.1016/j.postcomstud.2014.01.005, ELSEVIER, UK, Impact Factor (0.54)
  • Martskvishvili, K., Arutinovi, L., Mestvirishvili, M., & Lortkipanidze, K. (2014). Living in a different world: Emotion-related self-perceptions in mental disorders. Personality and Individual Differences, 60, Supplement, S34. doi:10.1016/j.paid.2013.07.076
  • Mestvirishvili M, Martskvishvili Kh, Arutinov L, Mestvirishvil N. (2013) Citizenship Identity: Socio-Cultural Perspective.  International Journal “ Space, Society and Politics”, Tbilisi State University ,
  • Martskvishvili, K., Arutinov, L., & Mestvirishvili, M. (2013). A psychometric investigation of the Georgian version of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 29(2), 84–88. doi:10.1027/1015-5759/a000135, Impact factor  (1.824)
  • Mestvirishvili, N., Mestvirishvili, M (2012). I am Georgian, and therefore I am European” – Re-searching the Europeanness of Georgia. (n.d.),  Central European Journal of International and Security Studies (CEIJSS), Vol 8, Issue 1, 78-90.