ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

2007 წლის 17ივლისის

დადგენილება N37

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის თანახმად,

დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები:

I. ინტერფაკულტატური სამაგისტრო პროგრამა ევროპამცოდნეობაში.

II.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

1. თეორიული ფიზიკა
ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი ჯაფარიძე, პროფ. ანზორ ხელაშვილი

2. ექსპერიმენტული ფიზიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე შენგელაია

3. ასტროფიზიკა და პლაზმის ფიზიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი მაჩაბელი

4. ბიოფიზიკა
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფ. თამაზ მძინარიშვილი

5. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (არასაბიუჯეტო)
ხელმძღვანელი: ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი რომან ჯობავა

6. გამოყენებითი (ტექნიკური, საინჟინრო, ინფორმატიკული) ფიზიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. რევაზ ზარიძე

7. ქიმია
(სასპეციალიზაციო მოდულები: არაორგანულ და მეტალორგანულ კომპლექსნაერთთა ქიმია / ორგანული ქიმია / ფიზიკური ქიმია / ანალიზური ქიმია და გარემოს კონტროლი)
ხელმძღვანელი: პროფესორი შოთა სამსონია

8. მათემატიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. ელიზბარ ნადარაია

9. გამოყენებითი მათემატიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. დავით გორდეზიანი

10. კომპიუტერული მეცნიერებანი
ხელმძღვანელი: პროფ. კობა გელაშვილი

11. გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია, კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. რამინ გობეჯიშვილი

12. წყლის რესურსების, მეტეოროლოგიური პროცესების და სანაპირო ზონის
ინტეგრირებული მართვა
ხელმძღვანელი: პროფ. დავით კერესელიძე

13. რეგიონული გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
ხელმძღვანელი: პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი

14. ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს მდგრადი განვითარება.
ხელმძღვანელი: პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე

15. გეოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ბეჟან თუთბერიძე

16. ტაქსონომიური კვლევა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია
ხელმძღვანელი: პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი

17. ეკოლოგია და გარემოს კონტროლი
ხელმძღვანელი: პროფ. გია ქაჯაია

18. სიმსივნის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ნანა კოტრიკაძე

19. მოლეკულური იმუნოდიაგნოსტიკა და გამოყენებითი მიკრობიოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ფორაქიშვილი

20. ბიო-ფარმაცევტული მეცნიერებები
ხელმძღვანელი: პროფ. დავით მიქელაძე

21. უჯრედისა და განვითარების ბიოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. დიანა ძიძიგური

22. გენეტიკა, სამედიცინო გენეტიკა, ჰემატოლოგია, ტრანსფუზიოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა

23. ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია.
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა კოშორიძე

24. ფიზიოლოგია და ნეირომეცნიერება
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. სულხან ცაგარელი
სასპეციალიზაციო მოდულები: ცენტრალური ნერვული სისტემის ფიზიოლოგია:
მემბრანული, ინტეგრატიული და კოგნიტური პროცესები / ნეირომეცნიერება

25. ლინგვისტური ინფორმატიკა
ხელმძღვანელი: აკად. თამაზ გამყრელიძე

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

1. ქართული ლიტერატურა
(მოდულები: ძველი ქართული ლიტერატურა / ახალი ქართული ლიტერატურა / უახლესი ქართული ლიტერატურა / ფოლკლორისტიკა)
ხელმძღვანელი: პროფ. ე. ხინთიბიძე

2. ქართული ენათმეცნიერება (2 მოდულით)
(მოდულები: ქართული სალიტერატურო ენა და დიალექტები / ქართველური ენები: სვანური და მეგრულ-ლაზური)
ხელმძღვანელი: პროფ. დ. მელიქიშვილი

3. ზოგადი და შედარებითი ენათმეცნიერება
ხელმძღვანელი: პროფ. ი. მელიქიშვილი

4. კავკასიოლოგია (2 სასპეციალიზაციო მოდულით)
(მოდულები: იბერიულ-კავკასიური ენები (აფხაზური / თაბასარანული) / კავკასიის ხალხთა ისტორია
ხელმძღვანელი: პროფ. თ. გვანცელაძე

5. უკრაინისტიკა (უკრაინული ენა, ლიტერატურა და უკრაინულიდან თარგმანი)
პარტნიორი: კიევის უკრაინისტიკის ინსტიტუტი (უკრაინა)
ხელმძღვანელები: პროფ. ო. ბაქანიძე და პროფ. აკ. პ. კონონენკო

6. რუსული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ბასილაია

7. ინგლისური ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ენუქიძე

8. გერმანული ფილოლოგია
(მოდულები: გერმანული ენათმეცნიერება / გერმანული ლიტმცოდნეობა)
ხელმძღვანელი: პროფ. ლ. ქეცბა-ხუნდაძე

9. რომანისტიკა. რომანული ენები და ლიტერატურა
(სასპეციალიზაციო მოდულები: ფრანგული ენა და ლიტერატურა / იტალიური ენა და ლიტერატურა / ესპანური ენა და ლიტარატურა)
ხელმძღვანელი: პროფ. ი. ფხაკაძე

10. ბერძნულ-რომანული ფილოლოგია
(სასპეციალიზაციო მოდულები: კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული ფილოლოგია)
პარტნიორი: პიზის უნივერსიტეტი (იტალია)
ხელმძღვანელი: პროფ. რ. გორდეზიანი

11. საქართველოს ისტორია
(მოდულები: ძველი და შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა / ახალი და უახლესი პერიოდის საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა)
ხელმძღვანელი: პროფ. მ. ჩხარტიშვილი

12. მსოფლიო ისტორია
(მოდულები: ძველი ქვეყნების ისტორია / ევროპის შუა საუკუნეების და ადრეული ახალი პერიოდის ისტორია / ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია / ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და ისლამის ისტორია)
პროფ. ბ. ჯავახია

13. არქეოლოგია და ეთნოლოგია
(სასპეციალიზაციო მოდულები: არქეოლოგია / ეთნოლოგია)
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. გ. გრიგოლია, ასოც. პროფ. ქ. ხუციშვილი

14. კულტურის მეცნიერებები
ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ჩიქოვანი

15. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
(მოდულები: ძველი ხელოვნება / ახალი და უახლესი ხელოვნება / მუზეუმმცოდნეობა)
ხელმძღვანელი: პროფ. ზ. სხირტლაძე

16. ამერიკამცოდნეობა
(სასპეციალიზაციო მოდულები: ამერიკანისტიკა და ამერიკული ფილოსოფია)
პარტნიორი: რატგერსის უნივერსიტეტი (აშშ)
ხელმძღვანელი: რატგერსის უნივერსიტეტის პროფესორი მ. როკლანდი, კოორდინატორი: ასისტ. პროფ. ე. მეძმარიაშვილი.

17. ძველი ენები და ცივილიზაციები
პარტნიორი: პიზის უნივერსიტატი
ხელმძღვანელი: პროფ. ლ. გორდეზიანი

18. ესთეტიკა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ა. ყულიჯანიშვილი

19. პოლიტიკური ფილოსოფია
ხელმძღვანელი: მოწვეული პროფ. დ. ჯალაღონია

20. განათლების მეცნიერებები
(მოდულები: საშუალო სკოლის პედაგოგიკა / უმაღლესი სკოლის დიდაქტიკა / განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა)
ხელმძღვანელი: პროფ. ქ. ჭკუასელი

21. დარგის სწავლების მეთოდიკა და მეთოდოლოგია
(სასპეციალიზაციო მოდულები: დარგის სწავლების მეთოდიკა / ინტეგრირებული საგნის სწავლების მეთოდიკა / დარგის მასწავლებელი)
კოორდინატორი: პროფ. ქ. ჭკუასელი

22. არმენოლოგია
პროფ. ზ. ალექსიძე

23. არაბული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ა. სილაგაძე

24. ასირიოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ღამბაშიძე

25. ირანული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლ. ჟორჟოლიანი

26. თურქული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. მ. ჯიქია

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. საზოგადოებრივი გეოგრაფია
ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი გოგსაძე

2. სოციოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. იაგო კაჭკაჭიშვილი

3. პოლიტიკური მეცნიერება
ხელმძღვანელი: პროფ. მალხაზ მაცაბერიძე

4. საზოგადოება და კულტურა – ემპირიული კვლევები
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლალი სურმანიძე

5. სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შალვა აბზიანიძე

6. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. გივი ქირია

7. კლინიკური ნეიროფსქიოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. თამარ გაგოშიძე

8. სკოლის ფსიქოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიამ მირიანაშვილი

9. ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მზია წერეთელი

10. ჟურნალისტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. მარინე ვეკუა

11. კონფლიქტების მართვა და ანალიზი
ხელმძღვანელი: პროფ. გუგული მაღრაძე

12. ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში
ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე რონდელი

13. გენდერი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო ჯავახიშვილი

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

 

1. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები (ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლ. ყორღანაშვილი).

2. აგრობიზნესის ადმინისტრირება (ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ე. ხარაიშვილი)

3. საერთაშორისო მენეჯმენტი (ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლ. ჩაგელიშვილი),

4. ეკონომიკური პოლიტიკა
პარტნიორი: ბერლინის უნივერსიტეტი (გერმანია)
ხელმძღვანელი: პროფ. რ. გველესიანი

5. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. მარგველაშვილი

6. შრომისა და მოსახლეობის ეკონომიკა
ხელმძღვანელები: პროფ. მ. ტუხაშვილი, ასოც. პროფ. ჯ. ჯანჯღავა
7. ფინანსები და საბანკო საქმე
ხელმძღვანელი: პროფ. ი. კოვზანაძე

8. მარკეტინგი
ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. თოდუა

9. ინფორმაციული მენეჯმენტი:
პროგრამის ხელმძ. სრული პროფესორი მ. მაღრაძე

10. ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა (ხელმძღვანელი: პროფ. ი. ანანიაშვილი)

11. ბუღალტრული აღრიცხვა
ხელმძღვანელი: პროფ. ე. ხარაბაძე

12. საერთაშორისო ბიზნესი
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თ შენგელია, ასოც. პროფ. გ. ერქომაიშვილი

13. მაკროეკონომიკა
პროგრამის ხელმძ. სრული პროფესორი ნ. ხადური

14. ზოგადი მენეჯმენტი
პროგრამის ხელმძ. ასოც. პროფესორი თ. ხომერიკი

იურიდიული ფაკულტეტი


1. სამართალმცოდნეობა
სასპეციალიზაციო მოდულები: კერძო სამართლის მიმართულება / საჯარო (კონსტიტუციური, ადმინისტრაციული და საერთაშორისო) სამართლის მიმართულება / სისხლის სამართლის მიმართულება

2. ევროპული სამართალი
კოორდინატორი: პროფ. ს. ჰენშელი

3. საერთაშორისო სამართალი
ხელმძღვანელი: პროფ. ლევან ალექსიძე

4. გერმანული სამართალი (კიოლნის ალბერტუს მაგნუსის უნივერსიტეტთან ერთად)
ხელმძღვანელი: პროფ. ნუს ბერგერი (კიოლნის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის ინსტიტუტის დირექტორი)

მედიცინის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
ხელმძღვანელი: პროფ. პაატა იმნაძე

ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. პაატა იმნაძე

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი