ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

22.01.2015, №6/2015 დადგენილებით


დადგენილება №124
8 სექტემბერი, 2008


ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს
21.01.2009, №161 და 1.07.2010, № 82/2010 დადგენილებებით


 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უინივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 
«უმაღლესი განათლების შესახებ» საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად,
1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესი (დანართი 1).

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.


გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,

რექტორი