ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

15.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 126

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

 

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და არჩეულ იქნენ აკადემიურ თანამდებობაზე

ეკონომიკის მიმართულებით

ეკონომიკის პრონციპების ქვემიმართულება
ათანელიშვილი თამარი

ეკონომიკური პოლიტიკის ქვემიმართულება
გონაშვილი მაია

ეკონომიკური სტატისტიკის ქვემიმართულება

მაისურაძე ირინე
შონია ზამირა

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ქვემიმართულება
ზუბიაშვილი თამაზი
ჯამაგიძე ლელა

შრომის ეკონომიკის ქვემიმართულება
ლობჟანიძე მანანა

მაკროეკონომიკის მიმართულება
კაკულია ნაზირა
ჩიქობავა მალხაზი

მიკროეკონომიკის ქვემიმართულება
ლაზარიაშვილი თამარი
ნაცვალაძე მარინა

ეკონომეტრიკის ქვემიმართულება
მეყანწიშვილი ეკატერინე

 

ბიზნესის მიმართულებით

მარკეტინგის ქვემიმართულება
მღებრიშვილი ბაბულია
სარჯველაძე ეთერი

  ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის ქვემიმართულება
გიგიაშვილი ომარი
კიკუტაძე ვასილი
პაპაჩაშვილი ნინო
სიხარულიძე დათო
ფუტკარაძე რამაზი
ქადაგიშვილი ლეილა
შაბურიშვილი შოთა

  საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის ქვემიმართულება
ვარდიაშვილი მარიამი
ხუბუა მარინე

  ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ბიზნესში
მუნჯიშვილი თეა
მეტეხელი გურამი
სეთურიძე რუსუდანი
ჩალიგავა თემური
ჭანტურია აზა

 

მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების ქვემიმართულება
ქეშელაშვილი გიული
ხარხელი მანანა
მერლანი გიორგი
ფარესაშვილი ნინო
გულუა ეკატერინე

   ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო საქმის ქვემიმართულება
გაბრიჭიძე აბესალომი
ლაბარტყავა გულთაზი
ოქრუაშვილი ციური
ჩიკვილაძე მიხეილი

  1. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა.
  2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი