24 სექტემბერი 2010
დადგენილება №102/2010

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების”
44–ე  მუხლის პირველი პუნქტისა და  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის" მე-12 მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 25 ივნისის №56/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:
 1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კომისიის შედეგები:

  ა ღ მ ო ს ა ვ ლ ე თ მ ც ო დ ნ ე ო ბ ა


  არაბისტიკა

  არაბული ფილოლოგია:

  ნინო ეჯიბაძე –  ასისტენტ პროფესორი

  ხათუნა თუმანიშვილი  – ასისტენტ პროფესორი


  თურქოლოგია
  თურქული ფილოლოგია:

  ქეთევან ლორთქიფანიძე – ასისტენტ პროფესორი

  თამარ ალფენიძე – ასისტენტ პროფესორი

  ნანული კაჭარავა  – ასისტენტ პროფესორი


  თურქეთის ისტორია:

  გიული ალასანია – სრული პროფესორი

  მირიან მახარაძე – ასისტენტ პროფესორი


  ასირიოლოგია:

  ნინო სამსონია – ასისტენტ პროფესორი  დ ა ს ა ვ ლ ე თ ე ვ რ ო პ უ ლ ი    ფ ი ლ ო ლ ო გ ი ა

  ინგლისური  ფილოლოგია

  ინგლისური ენა

  ნანული მამაცაშვილი – ასისტენტ პროფესორი

  ირინე დემეტრაძე  –   ასისტენტ პროფესორი


  გერმანული ფილოლოგია

  გერმანული ენა:

  სოფიო მუჯირი – ასისტენტ პროფესორი


  ფრანგული  ფილოლოგია

  ფრანგული ლიტერატურა:

  ნინო ქავთარაძე  – ასისტენტ პროფესორი


  ესპანური  ფილოლოგია

  ესპანური  ენა და ლიტერატურა:

  მარინე კობეშავიძე – ასისტენტ პროფესორი


  კ ა ვ კ ა ს ი ო ლ ო გ ი ა

  კავკასიური ენები :

  რევაზ აბაშია – ასისტენტ პროფესორი


  სახვითი ხელოვნება:

  ვლადიმერ ასათიანი – ასისტენტ პროფესორი


  კინო–ტელე ხელოვნება:

  ვაკანსია


  ფ ი ლ ო ს ო ფ ი ა

  თეორიული ფილოსოფია:

  ნანა გულიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი


  კულტურის მეცნიერებები:
  მაია ქვრივიშვილი – ასისტენტ პროფესორი


  ქ ა რ თ უ ლ ი   ფ ი ლ ო ლ ო გ ი ა
  ახალი ქართული ლიტერატურა:
  დავით წოწკოლაური – ასისტენტ პროფესორი


  ფოლკლორისტიკა:

  ელენე გოგიაშვილი –  ასისტენტ პროფესორი


  ლიტერატურული ურთიერთობები  და თარგმანმცოდნეობა:

  ნინო წერეთელი – ასისტენტ პროფესორი


  ი ს ტ ო რ ი ა

  საქართველოს ისტორია :

  ბონდო კუპატაძე – ასისტენტ პროფესორი

  ჯაბა სამუშია – ასისტენტ პროფესორი

  ქეთევან ნადირაძე – ასისტენტ პროფესორი

  ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი

  აპოლონ თაბუაშვილი – ასისტენტ პროფესორი

  შუა საუკუნეების ისტორია:
  თეა წითლანაძე  – ასისტენტ პროფესორი

  თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი


  ახალი და უახლესი ისტორია:

  გიორგი ჟუჟუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი

  ფატიმა შეყლაშვილი – ასისტენტ პროფესორი

  არქეოლოგია :
  ვახტანგ ლიჩელი  –  სრული პროფესორი


  ამერიკისმცოდნეობა:
  გიორგი  კლდიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი


  განათლების მეცნიერებები:

  ეფემია ხარაძე  –  ასისტენტ პროფესორი


 2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
 3. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს;
 4. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი