24 სექტემბერი 2010
დადგენილება №103/2010

ცვლილება შეტანილია აკადემიური საბჭოს
10.10.2011, №105/2011
და 28.12.2011, №126/2011

დადგენილებ ებ ით
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 44–ე  მუხლის პირველი პუნქტისა და  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის" მე-12 მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 2 ივლისის №60/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

 1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კომისიის შედეგები:

  მათემატიკის მიმართულება
  ქვემიმართულება -  მათემატიკური ანალიზი:
  ასისტენტ-პროფესორები :    დანელია ანა
                                                          ნადიბაიძე გივი
                                                          ჭელიძე გიორგი.


  ქვემიმართულება - ალგებრა-გეომეტრია:
  ასისტენტ-პროფესორი :    სურმანიძე რუსლანი.  კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება
  ქვემიმართულება - თეორიული ინფორმატიკა:
  ასისტენტ-პროფესორი : კაშმაძე გურამი
                                                   იორდანიშვილი მედეა

  ქვემიმართულება - გამოყენებითი ინფორმატიკა:
  ასისტენტ-პროფესორი : ბესიაშვილი გელა
                                                   მაცაბერიძე ბიძინა
                                                   დვალიშვილი ფრიდონი

  ქვემიმართულება - პრაქტიკული ინფორმატიკა:
  ასოცირებული პროფესორი : ხუციშვილი ირინა
  ასისტენტ-პროფესორი : ლორთქიფანიძე ლიანა
                                         
  (10.10.2011, №105/2011)


  ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები)
  ქვემიმართულება-მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები
  ასისტენტ-პროფესორები : ოდიშარია ვლადიმერი
                                                       ოდიშელიძე ნანა
                                                       ყიფიანი არჩილი

  ქვემიმართულება - რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები:
  ასისტენტ-პროფესორები : დავითაშვილი თინათინი
                                                       კიღურაძე ზურაბი


  გეოგრაფიის მიმართულება
  ქვემიმართულება -ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია:
  ასისტენტ-პროფესორები : ბრეგვაძე გიორგი
                                             
  (28.12.2011, №126/2011)

  ქვემიმართულება - რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება:
  ასოცირებული პროფესორი: მელაძე გიორგი

  ქვემიმართულება - ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია:
  ასისტენტ-პროფესორი : ალექსიძე თამარი

  გეოლოგიის მიმართულება
  ასისტენტ-პროფესორი : ახალკაციშვილი მარიამი
                                                   ქოიავი კახა
                                                   ლებანიძე ზურაბი

  ბიოლოგიის მიმართულება
  ქვემიმართულება - ბიომრავალფეროვნება:
  ასისტენტ-პროფესორები : კერესელიძე ზელიმხან
                                                       შეთეკაური შამილი

  ქვემიმართულება -ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია:
  ასისტენტ-პროფესორი : ჩხარტიშვილი ბუციკო

  ქვემიმართულება - ბიოქიმია
  ასისტენტ-პროფესორები : ჭიპაშვილი მანანა
                               
                       დავითაშვილი ელენე

  ქვემიმართულება - გენეტიკა
  ასისტენტ-პროფესორი :  განაცხადი არ შემოსულა, დარჩა ვაკანსია.

  ფიზიკის მიმართულება
  ქვემიმართულება - თეორიული ფიზიკა:
  ასისტენტ-პროფესორი (1 ადგილი):    ნადარეიშვილი თეიმურაზი

  ქვემიმართულება -კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა:
  ასისტენტ-პროფესორი :    ჭელიძე თამარი

  ქვემიმართულება -არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა:
  ასისტენტ-პროფესორები : ჩხაიძე სიმონი
                                                       ტოკლიკიშვილი ზაზა


  ქვემიმართულება -პლაზმის ფიზიკა:
  ასისტენტ-პროფესორი :    მამაცაშვილი გიორგი

  ქვემიმართულება -ატომის, ატომბირთვისა და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა:
  ასისტენტ-პროფესორი :    გოჩიტაშვილი მალხაზი

  ინტერდისციპლინური (ბიოფიზიკა)
  ასისტენტ-პროფესორი : ხვედელიძე მარიამი
                                                  ქუჩუკაშვილი ზურაბი


 2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
 3. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს;
 4. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი