5 თებერვალი
დადგენილება № 11/2010

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

 “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორების შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1.1 მათემატიკის დარგობრივი ჯგუფი
1. უშანგი გოგინავა,თსუ სრული პროფესორი (თავმჯდომარე);
2.თამაზ თადუმაძე, თსუ სრული პროფესორი;
3.ლერი გოგოლაძე, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
4.თენგიზ კოპალიანი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
5.რომან კოპლატაძე, თსუ ასოცირებული პროფესორი;
6.ოთარ ჯოხაძე, თსუ ასოცირებული პროფესორი (მდივანი);
1.2. კომპიუტერულ მეცნიერებათა დარგობრივი ჯგუფი
1.ალექსანდრე გამყრელიძე, თსუ სრული პროფესორი ;
2.კობა გელაშვილი, თსუ სრული პროფესორი (თავმჯდომარე);
3.გია სირბილაძე,თსუ სრული პროფესორი;
4.მანანა ხაჩიძე, თსუ სრული პროფესორი (მდივანი);
1.3.ფიზიკის დარგობრივი ჯგუფი
1.ალექსანდრე შენგელაია, თსუ სრული პროფესორი (თავმჯდომარე);
2.არჩილ უგულავა,თსუ სრული პროფესორი;
3.ნანა შათაშვილი, თსუ სრული პროფესორი (მდივანი);
4.მერაბ ელიაშვილი, თსუ სრული პროფესორი;
5.თამაზ კერესელიძე, თსუ სრული პროფესორი;
6.ვაჟა ბერეჟიანი, თსუ სრული პროფესორი;
1.4.გეოგრაფიის დარგობრივი ჯგუფი
1.გიორგი მეტრეველი - გეოგრ. მეცნ. დოქტ., პროფესორი (თავმჯდომარე);
2.ზურაბ ხვედელიძე - ფ.-მ. მეცნ. დოქტ. პროფესორი.
3.გივი გავარდაშვილი – წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი (მდივანი)
1.5.ბიოფიზიკის დარგობრივი ჯგუფი
1.ზურაბ ქომეთიანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის განყოფილების გამგე (თავმჯდომარე);
2.გვანცა ჭკადუა, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი (მდივანი);
3.თენგიზ ზაალიშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი,
4.ილია ლაზრიშვილი, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი.

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი