13 ოქტომბერი 2010
დადგენილება №114/2010


სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 44–ე  მუხლის პირველი პუნქტის, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის" მე-12 პუნქტის, სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 5 ივნისის №55/01-01 ბრძანების და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის №25485/02 დასკვნის  საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

 1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კომისიის მიერ ჩატარებული კონკურსის შედეგები:
ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება:

ქვემიმართულება: მარკეტინგი
  1. მღებრიშვილი ბაბულია – ასისტენტ–პროფესორი.
ქვემიმართულება: მენეჯმენტი
  1. კიკუტაძე ვასილ – ასოცირებული პროფესორი
  2. პაიჭაძე ნუგზარ – ასოცირებული პროფესორი
  3. გულუა ეკატერინე – ასისტენტ–პროფესორი
  4. ფარესაშვილი ნინო– ასისტენტ–პროფესორი
მენეჯმენტი–სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის მართვის პროფილით
  1. ლაფერაშვილი ქეთევან – ასოცირებული პროფესორი
       ქვემიმართულება: საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი
  1. მაისურაძე მარინა – ასოცირებული პროფესორი
  2. ჭილაძე იზოლდა – ასოცირებული პროფესორი
  3. ვარდიაშვილი მარიამ –  ასისტენტ–პროფესორი
  4. ტაბატაძე ლაშა  –   ასისტენტ–პროფესორი
  5. ხუბუა მარინე – ასისტენტ–პროფესორი
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფილით
  1. მუნჯიშვილი თეა – ასოცირებული პროფესორი.
ქვემიმართულება: საერთაშორისო ბიზნესი
  1. ქადაგიშვილი ლეილა –  ასისტენტ–პროფესორი.
ქვემიმართულება: ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო საქმე
  1. გაბრიჭიძე აბესალომ – ასისტენტ–პროფესორი
  2. კაკაშვილი ნატო – ასისტენტ–პროფესორი

ეკონომიკის მიმართულება:

ქვემიმართულება: ეკონომიკის პრინციპები
  1. ათანელიშვილი თამარ –  ასისტენტ–პროფესორი
ქვემიმართულება: ეკონომიკური პოლიტიკა
  1. გოგიაშვილი შალვა – ასოცირებული პროფესორი
  2. ერქომაიშვილი გულნაზ – ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკური პოლიტიკა–საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთოებების პროფილით
  1. ზუბიაშვილი თამაზ – ასისტენტ–პროფესორი
  2. ჯამაგიძე ლელა – ასისტენტ–პროფესორი
ქვემიმართულება: მაკროეკონომიკა
  1. კაკულია ნაზირა – ასოცირებული პროფესორი
  2. ჩიქობავა მალხაზ – ასოცირებული პროფესორი
  3. ტაბატაძე მარინე – ასისტენტ–პროფესორი
   მაკროეკონომიკა – შრომის ეკონომიკის პროფილით
  1. ცარციძე მურმან – ასოცირებული პროფესორი
  2. ლობჟანიძე მანანა –  ასისტენტ–პროფესორი
    ქვემიმართულება: მიკროეკონომიკა
  1. ჩავლეიშვილი მარინა – ასოცირებული პროფესორი
  2. ლაზარიაშვილი თამარ – ასისტენტ–პროფესორი
 1. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
 2. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს;
 3. დადგენილება ძალაში შედის საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი