ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით
13 ოქტომბერი 2010
დადგენილება №118/2010


2009-2010  წლის  სამაგისტრო  პროგრამების  სასწავლო გეგმებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და კანონის 34–ე მუხლის მე–3 პუნქტის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

 
აკადემიური საბჭო ადგენს:
 1. შევიდეს ცვლილებები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 წლის სამაგისტრო პროგრამების სასწავლო გეგმებში:
  ა) ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №1 შესაბამისად.

  ბ) გეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №2 შესაბამისად.

  გ) ბიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №3 შესაბამისად.

  დ) კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №4 შესაბამისად.

  ე) ქრისტიანობის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის გეგმაში შევიდეს ცვლილებები ჩამოყალბდეს დანართი №5 შესაბამისად.

  ვ) სლავისტიკის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №6 შესაბამისად.

  ზ) რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში შევიდეს ცვლილებები  დანართი №7 შესაბამისად.

  თ) რუსეთისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №8 შესაბამისად.


 2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
 3. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს; 
 4. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი