ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით
13 ოქტომბერი 2010
დადგენილება №119/2010


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამებში ცვლილებების შეტანის შესახებ


”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის1–ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისდა კანონის 34–ე მუხლის მე–3 პუნქტის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის № 490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-9 მუხლის შესაბამისად,

 1. შევიდეს ცვლილებები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამებში:
  ა) გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №1 შესაბამისად.
  ბ) ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №2 შესაბამისად.
  გ) ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №3 შესაბამისად.
  დ) ბრიტანეთმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №4 შესაბამისად.
  ე) არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაში შევიდეს ცვლილებები ჩამოყალბდეს დანართი №5 შესაბამისად.
  ვ) ხელოვნების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაში შევიდეს ცვლილებები დანართი №6 შესაბამისად.

 2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
 3. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს;
 4. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი