5 თებერვალი
დადგენილება № 12/2010ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების ვაკანტურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

 “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები.
2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების ვაკანტურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

2.1. ფილოსოფია, პრაქტიკული ფილოსოფია:         
2.2.1. აკაკი ყულიჯანიშვილი - სრული პროფესორი  
2.1.2. ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი
2.1.3. ვალერიან რამიშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
2.2. ფილოსოფია, ფილოსოფიის ისტორია
2.2.1. რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი

3. ისტორია, საქართველოს ისტორია
3.1. თედო დუნდუა - სრული პროფესორი  

4. კლასიკური ფილოლოგია
4.1. ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
4.2. ზაზა ხინთიბიძე - ასოცირებული პროფესორი

5. თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება            
5.1. თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი

6. ქართული ფილოლოგია, ახალი ქართული ენა
6.1. ნინო შარაშენიძე - ასოცირებული პროფესორი

7. ქართული ფილოლოგია, ახალი ქართული ლიტერატურა
7.1. თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი

8. ინგლისური ფილოლოგია
8.1. რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.


გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი