29 ნოემბერი 2010
დადგენილება №137/2010

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტ ოთარ რუსიშვილისთვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ

                          

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტისა და თსუ სასწავლო დეპარტამენტის უფროსის წარდგინების (№29368/02 26.11.10) საფუძველზე

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. შეუჩერდეს სტუდენტის სტატუსი 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მესამე სემესტრის სტუდენტ ოთარ რუსიშვილს (სახელმწიფო დაფინანსება – 100 %)  ავადმყოფობასთან დაკავშირებით.
2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს.
3. დადგენილების დაინტერესებული პირისთვის გაცნობის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
4. დადგენილება ძალაში შევიდეს დაინტერესებული პირისთვის გაცნობის მომენტიდან.

ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი