5 თებერვალი
დადგენილება № 14/2010


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 6 ივლისის № 247 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის # 490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის საფუძველზე,
1.შევიდეს ცვლილება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 6 ივლისის № 247 დადგენილებაში და Ι ნაწილის პირველი პუნქტის 1.5 და 1.6  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1.5 სასესიო პერიოდი – 11 იანვარი – 6 თებერვალი, 11–18 თებერვალი;  1.6 არდადეგები –  7 – 10 თებერვალი, 19 –28 თებერვალი.“
2.დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.
გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი