დადგენილება №149/2010
29 დეკემბერი 2010

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორებისათვის  შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე-9 მუხლის და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  27.12.2010  №31670/02 განცხადების საფუძველზე,
აკადემიური საბჭო ადგენს:

1.    გაუგრძელდეთ შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადა  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ- პროფესორებს გამოცხადებული კონკურსის დამთავრებამდე:

 1. დოლბაია თამარ
 2. ლომიძე ელზა
 3. ლომიძე მარინა
 4. ჭალაგანიძე ნინო
 5. კუპრაშვილი ნათია
 6. ფირცხალავა ეკატერინე
 7. გედევანიშვილი ირინა
 8. თევდორაძე სოფიო
 9. ჟვანია ირინე
 10. ჭინჭარაული თინათინ
 11. შატბერაშვილი ნინო
 12. წურწუმია ალექსანდრე


2.    დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს თსუ პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა.

3.    დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 
       

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი