10 მარტი, 2010
დადგენილება №21/2010

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორების აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს №91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის" მე-12 მუხლის და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის 16  ნოემბრის №128/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  აკადემიურ თანამდებობაზე  არჩეული იქნენ:

ფიზიკის მიმართულება

ქვემიმართულება - მიკრო და ნანოელექტრონიკა

ასოცირებული პროფესორი: ამირან ბიბილაშვილი

ქვემიმართულება - თეორიული ფიზიკა

ასისტენტ-პროფესორი: გიორგი  ციციშვილი

ქვემიმართულება -ატომის, ატომბირთვისა და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა

ასისტენტ-პროფესორი: ზაალ მაჭავარიანი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულება

ქვემიმართულება - ტექნიკური ინფორმატიკა

ასისტენტ-პროფესორი: მაია არჩუაძე

მათემატიკის მიმართულება

ქვემიმართულება - მათემატიკური ანალიზი:

ასისტენტ-პროფესორი: შალვა ზვიადაძე

ქვემიმართულება - დიფერენციალური განტოლებები

ასისტენტ-პროფესორი: ნატალია ჩინჩალაძე

გეოგრაფიის მიმართულება

ქვემიმართულება - ჰიდროლოგია, მეტეოროლოგია, ოკეანოლოგია

ასოცირებული პროფესორი: ვაჟა ტრაპაიძე

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.


საფუძველი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 10.03.2010 შემაჯამებელი ოქმი.


პროფესორი  გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი