18 იანვარი , 2010
დადგენილება № 2ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის  საფუძველზე,

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამები – მიკროეკონომიკა (დანართი 1); მაკროეკონომიკა (დანართი 2); სტატისტიკის შესავალი (დანართი 3); ფინანსური მათემატიკა (დანართი 4); კურორტისა და სასტუმროს მენეჯმენტი (დანართი 5); ტურიზმის მენეჯმენტი (დანართი 6); ტურის მეგზური (გიდი) (დანართი 7); ტურისტული დანიშნულების ადგილების მენეჯმენტი და ტურიზმის პოლიტიკა (დანართი 8); პროგრამა გენერალური მენეჯერებისათვის (დანართი 9).

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი