26 მარტი, 2010
დადგენილება №34/2010


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასისტენტ – პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის „ს“ პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 და 2010 წლის 18 იანვრის  №1 დადგენილებებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 და 2010 წლის 26 მარტის №24 სხდომის  გადაწყვეტილებებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის" მე-12 მუხლის და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის 11  დეკემბრის №133/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასისტენტ–პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  არჩეული იქნენ:

    1.  საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება
 1. გიორგი კვინიკაძე
 2. ბაადურ წერეთელი
 3. ვლადიმერ ჩხაიძე
 4. მარი ხუტაშვილი

    2.  საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება

 1. სერგი კაპანაძე
 2. თორნიკე თურმანიძე

    3.  სოციოლოგიის მიმართულება

 1. მარინა ბურძენიძე
 2. ნათელა დონაძე
 3. შორენა თურქიაშვილი

    4.  სოციალური სამუშაოს მიმართულება

 1. თეონა მატარაძე
 2. თამარ მახარძე

    5.  ჟურნალისტიკის მიმართულება

 1. ირა ბიჭიკაშვილი
 2. ხათუნა კაჭარავა
 3. მაგდა მემანიშვილი
 4. მაია ტორაძე
 5. ირინა ღვინერია
 6. ხათუნა ჩარკვიანი

    6.  პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულება

 1. ზვიად აბაშიძე
 2. სალომე დუნდუა
 3. კობა თურმანიძე

    7.  ფსიქოლოგიის მიმართულება

 1. ნუგზარ ბაინდურაშვილი
 2. თამარ ბოკუჩავა
 3. მედეა დესპოტაშვილი
 4. გიორგი გოროშიძე
 5. ნინო ლაბარტყავა
 6. ელენე კვანჭილაშვილი
 7. ნატა მეფარიშვილი
 8. ვახტანგ ნადარეიშვილი
 9. მაია რობაქიძე
 10. შორენა მამუკაძე
 11. ლილი ხეჩუაშვილი
 12. ნინო ქაჯაია
 13. ლია ჩხიკვიშვილი
 14. მარინე ჯაღიაშვილი

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.


საფუძველი: სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტ– პროფესორთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 25.03.2010 შემაჯამებელი ოქმი.

პროფესორი  გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 
რექტორი