26 მარტი, 2010
დადგენილება №36/2010

ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
25.07.2011, 77/2011 დადგენილებითივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის „ს“ და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების"  მე-9 მუხლის საფუძველზე,

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი (დანართი 1).
  2. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს (რ. ჩიქოვანი).
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.


პროფესორი    გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი