26 აპრილი, 2010
დადგენილება №46/2010


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უწყვეტი განათლების  საგანმანათლებლო პროგრამის – ფოტოგრაფიისა და ვიდეოოპერატორის საფუძვლების დამტკიცების თაობაზე


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო  სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,
  1. დამტკიცდეს უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამა - ფოტოგრაფიისა და ვიდეოოპერატორის საფუძვლები (იხ. დანართი №1, იხ. დანართი №2).
  2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი