24 მაისი, 2010
დადგენილება №50/2010

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევის წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 6 ივლისის N244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

“საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის, ”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლის შესაბამისად,

  1. შევიდეს ცვლილება აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 6 ივლისის N244 დადგენილებით მიღებულ ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევის წესში“ და ამოღებულ იქნას მე–4 მუხლის მე–3 პუნქტი და მე–8 მუხლის მე–3 პუნქტი.
  2. დადგენილება დასამტკიცებლად გადაეცეს წარმომადგენლობით საბჭოს.
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.


პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი