25 ივნისი, 2010
დადგენილება № 56/2010


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი სამეცნიერო–კვლევების დაფინანსების შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის შესაბამისად,

  1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამების შესაბამისი სამეცნიერო–კვლევების დაფინანსება განხორციელდეს თსუ აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგოს ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს სასწავლო პროცესში მონაწილეობას და სამეცნიერო–კვლევით საქმიანობას.
  2. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელს (რ. ხარბედია).
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი