ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით                         
         25 ივნისი, 2010
დადგენილება № 68/2010


აზერბაიჯანულენოვანთათვის და სომხურენოვანთათვის
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის “ს“ პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის № 490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის საფუძველზე,

  1. დამტკიცდეს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამები აზერბაიჯანულენოვანთათვის და სომხურენოვანთათვის;

  2. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს (ა. ზაქარიაძე).

  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.
პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,

რექტორი