25 ივნისი, 2010
დადგენილება № 71/2010

“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ” თსუ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 1 ივნისის №229–ე დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის შესახებ


,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63–ე მუხლის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის საფუძველზე,

  1. შევიდეს ცვლილება აკადემიური საბჭოს 229–ე დადგენილებით დამტკიცებულ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებაში  და 11–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით
    დ) ორი სასემინარო ნაშრომის–კოლოქვიუმის მომზადება და აუდიტორიის წინაშე დაცვა – 10–30 კრედიტი.
  2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.


საფუძველი: იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2010 წლის 8 ივნისის №3071/22-05 განცხადება.პროფესორი  გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 
რექტორი