5 თებერვალი
დადგენილება № 8/2010

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

 

 “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,


1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორთა შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1.1.   საფაკულტეტო კომისიის თავმჯდომარე – რევაზ ჯორბენაძე, ასოცირებული პროფესორი

1.2.   საფაკულტეტო კომისიის მდივანი –ნინო ჭალაგანიძე, ასისტენტ პროფესორი

1.3.   ქვეკომისიები:

1.3.1.  საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება:

1.იოსებ სალუქვაძე, სრული პროფესორი

2.რევაზ გაჩეჩილაძე, სრული პროფესორი

3.ნინო პავლიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი

 

1.3.2.  პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულება:

1.რევაზ გაჩეჩილაძე, სრული პროფესორი

2.ალექსანდრე კუხიანიძე, სრული პროფესორი

3.ნანა მაჭარაშვილი, ასოცირებული პროფესორი

 

1.3.3.  საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება:

1.ზურაბ დავითაშვილი, სრული პროფესორი

2.ალექსანდრე რონდელი, სრული პროფესორი

3.რევაზ გაჩეჩილაძე, სრული პროფესორი

 

1.3.4. ფსიქოლოგიის მიმართულება:

1.გუგული მაღრაძე, სრული პროფესორი

2.ია  კუტალაძე, ასოცირებული პროფესორი

3.მზია წერეთელი, სრული პროფესორი

4.თამარ გაგოშიძე, სრული პროფესორი

5.მარინე ჩიტაშვილი, სრული პროფესორი

 

1.3.5. ჟურნალისტიკის მიმართულება:

1.დალი ოსეფაშვილი, ასოცირებული პროფესორი

2.გიორგი ჩართოლანი, ასოცირებული პროფესორი

3.მარიამ გერსამია, ასოცირებული პროფესორი

 

1.3.6.  სოციოლოგიის მიმართულება:

1.იაგო კაჭკაჭიშვილი სრული პროფესორი

2.ამირან ბერძენიშვილი, ასოცირებული პროფესორი

3.ლია წულაძე, ასოცირებული პროფესორი

 

1.3.7.  სოციალური მუშაობა:

1.იაგო კაჭკაჭიშვილი, სრული პროფესორი

2.ლელა გაფრინდაშვილი, ასოცირებული პროფესორი

3.ნატო ზაზაშვილი – არასამთავრობო ორგანიზაცია “საფარის” თავ-რე

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი