6 სექტემბერი 2010
დადგენილება №92/2010

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 44–ე მუხლის პირველი პუნქტისა და აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის N91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე–7 მუხლისა და  რექტორის 2010  წლის 25 ივნისის  № 56/01–01  ბრძანების საფუძველზე,

I.    დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

კომისიის თავმჯდომარე:   თსუ  პროფესორი   რისმაგ  გორდეზიანი 
კომისიის მდივანი : თსუ ასოც.პროფესორი   ნანა გაფრინდაშვილი

აღმოსვლეთმცოდნეობა (არაბისტიკა, თურქოლოგია, ასირიოლოგია)
 1. ნანა ფურცელაძე  – თსუ ემერიტუს–პროფესორი
 2. აპოლონ სილაგაძე – თსუ პროფესორი
 3. გიორგი სორდია - ისტორიის დოქტორი, საქართველოს უნივერისტეტის პროფესორი
 4. გოცირიძე ირინე –პროფესორი 
 5. გოჩა ჯაფარიძე– პროფესორი
დასავლევროპული ფილოლოგია (ინგლისური, გერმანული,ფრანგული, ესპანური)
 1. მანანა რუსიეშვილი –თსუ პროფესორი
 2. რუსუდან დოლიძე– თსუ ასოცირებული პროფესორი
 3. ლალი ქეცბა– ხუნდაძე – თსუ სრული პროფესორი
 4. მარინა  ანდრაზაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი
 5. ქეთევან გაბუნია – თსუ სრული პროფესორი
 6. სოფიო ფეიქრიშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი

კავკასიოლოგია
 1. ბარამიძე ცირა – თსუ პროფესორი
 2. მერაბ ჩუხუა – თსუ ასოცირებული პროფესორი

ვიზუალური ხელოვნება (სახვითი ხელოვნება, კინო–ტელე ხელოვნება)
 1. ლევან სილაგაძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი
 2. მერაბ კოკოჩაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი
 3. სანდრო ვახტანგოვი – თბილისის თეატრალური უნივერსიტეტის პროფესორი

ფილოსოფია
 1. გიორგი ბარამიძე–  თსუ პროფესორი
 2. დემურ ჯალაღონია – თსუ  ასოცირებული პროფესორი

კულტურის მეცნიერებები
 1. ნინო ჩიქოვანი – თსუ პროფესორი
 2. ქეთევან კაკიტელაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი+

ახალი ქართული ლიტერატურა, ფოლკლორისტიკა, ლიტერატურული ურთიერთობანი და თარგმანი
 1. ლადო მინაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი
 2. თამარ შარაბიძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი
 3. მარიამ მირესაშვილი – სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი 
 4. ქეთევან სიხარულიძე –  თსუ ასოცირებული  პროფესორი
 5. ნანა გაფრინდაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი

ისტორია
 1. მარიამ ჩხარტიშვილი – თსუ პროფესორი
 2. თედო დუნდუა– თსუ პროფესორი
 3. დიმიტრი შველიძე  – თსუ ასოცირებული პროფესორი
 4. თეიმურაზ პაპასკირი –თსუ პროფესორი
 5. მურმან  პაპაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი

არქეოლოგია
 1. გურამ გრიგოლია – თსუ პროფესორი
 2. ზვიად კვიციანი –  თსუ ასოცირებული პროფესორი

განათლების მეცნიერებები
   
 1. ქეთევან ჭკუასელი –თსუ სრული პროფესორი
 2. თამაზ კარანაძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი
       
ამერიკისმცოდნერობა
 1. ვასილ კაჭარავა – თსუ ასოცირებული პროფესორი
 2. ელენე მეძმარიაშვილი–  თსუ ასოცირებული პროფესორი

II.    დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.
ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი