6 სექტემბერი 2010
დადგენილება №93/2010

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 44–ე მუხლის პირველი პუნქტისა და აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის N91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე–7 მუხლისა და  რექტორის 2010  წლის 2 ივლისის  № 60/01–01  ბრძანების საფუძველზე,

I.    დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

კომისიის თავმჯდომარე: ელიზბარ ნადარაია, სრული პროფესორი
კომისიის მდივანი: გრიგოლ სოხაძე, ასოცირებული პროფესორი

მათემატიკის დარგობრივი ჯგუფი

 1. როლანდ ომანაძე, სრული პროფესორი (ხელმძღვანელი)
 2. უშანგი გოგინავა, სრული პროფესორი
 3. თეიმურაზ ვეფხვაძე, სრული პროფესორი
 4. გორდეზიანი დავით, ემერიტუსი
 5. ვაშაყმაძე თამაზ, ემერიტუსი
კომპიუტერულ მეცნიერებათა დარგობრივი ჯგუფი
 1. კობა გელაშვილი, სრული პროფესორი  (ხელმძღვანელი)
 2. გია სირბილაძე,სრული პროფესორი
 3. მანანა ხაჩიძე, სრული პროფესორი
ფიზიკის დარგობრივი ჯგუფი
 1. ალექსანდრე შენგელაია, სრული პროფესორი  (ხელმძღვანელი)
 2. არჩილ უგულავა, სრული პროფესორი 
 3. თამაზ კერესელიძე, სრული პროფესორი 
 4. ნანა შათაშვილი, სრული პროფესორი
 5. მერაბ ელიაშვილი, სრული პროფესორი 
 6. ვაჟა ბერეჟიანი, სრული პროფესორი 

ქიმიის დარგობრივი ჯგუფი
 1. შოთა სამსონია,  სრული პროფესორი  (ხელმძღვანელი)
 2. ბეჟან ჭანკვეტაძე, სრული პროფესორი 
 3. ომარ მუკბანიანი, სრული პროფესორი 
 4. რამაზ გახოკიძე, სრული პროფესორი 
 5. გიორგი  ჩაჩავა, ასოცირებული პროფესორი
ბიოლოგიის დარგობრივი ჯგუფი
 1. ნანული კოტრიკაძე, სრული პროფესორი (ხელმძღვანელი)
 2. არნოლდ გეგეჭკორი, სრული პროფესორი 
 3. თეიმურაზ ლეჟავა, სრული პროფესორი 
 4. ნანული დორეული, სრული პროფესორი 
 5. ნანა კოშორიძე, სრული პროფესორი
 6. დიანა ძიძიგური, სრული პროფესორი
გეოლოგიის დარგობრივი ჯგუფი
 1. ბეჟან თუთბერიძე, სრული პროფესორი (ხელმძღვანელი)
 2. გურამ ღონღაძე, ასოცირებული პროფესორი
 3. კარლო აქიმიძე, ასოცირებული პროფესორი
გეოგრაფიის დარგობრივი ჯგუფი
 1. თენგიზ  ურუშაძე, სრული პროფესორი,  (ხელმძღვანელი)
 2. ზურაბ სეფერთელაძე, სრული პროფესორი
 3. ნოდარ  ელიზბარაშვილი, სრული პროფესორი 
 4. დავით  კერესელიძე, სრული პროფესორი 
 5. რამინ გობეჯიშვილი, სრული პროფესორი 
ბიოფიზიკა დარგობრივი ჯგუფი
 1. თამაზ  მძინარაშვილი, სრული პროფესორი   (ხელმძღვანელი)
 2. ედუარდ ჩიკვაიძე, ასოცირებული პროფესორი
 3. ნანული დორეული, სრული პროფესორი
 4. ნანა კოშორიძე , სრული პროფესორი

II.    დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი