6 სექტემბერი 2010
დადგენილება №94/2010

გურამ გრიგოლიასათვის  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა "ნ1“, 39–ე მუხლის მე–2, მე–21 და მე–22 პუნქტებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 48–ე მუხლის მე–2, მე–21, მე–22 მე–3 და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის №19893/02 30.08.2010 განცხადების საფუძველზე,

I. მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსის წოდება სრულ პროფესორს გურამ გრიგოლიას.
II. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს.
III. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.
 

ალექსანდრე კვიტაშვილი

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი