31აგვისტო. 2010
დადგენილება №89/2010


     სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის  დაკავებული თანამდებობიდან გათვისუფლების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის „ს“ პუნქტის, „უმაღლესი განათლების შესახებ“საქართველოს კანონის 41–ე მუხლის „ა“ პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის № 490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის და თსუ რექტორის მ/შ ნუგზარ სურგულაძის  პირადი განცხადების (2010 წლის 31 აგვისტოს №20018/02) საფუძველზე,

1.    დაკმაყოფილდეს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ნუგზარ სურგულაძის განცხადება პირადი სურვილის საფუძველზე დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.
2.    დაევალოს თსუ კანცელარიას წინამდებარე დადგენილების დაინტერესებულ პირთათვის გადაცემა.


აკადემიური საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე