ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი , ცვლილება , ცვლილება ( დამტკიცებულია სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014 წლის 17 ოქტომბრის წარმომადგენლობითი საბჭოს №7 სხდომის ოქმით)