ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად)

  • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2013 I, II, III და IV კვარტლები)

  • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2014 წლის I ,II ,III, IV კვარტალი) I ,II კვარტალი კორექტირებული

  • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2015 I, II , III , IV კვარტალი )
  • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2016 წელი  - I ,II, III, IVკვარტალი )
  • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2017 წელი  - I  კვარტალი  II  კვარტალი  IIIკვარტალი  IVკვარტალი IV კვარტალი დაზუსტებული )
  •  ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2018წელი  - I  კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი )
  • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2019წელი  - I  კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი )
  • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2020 წელი  - I  კვარტალი  II კვარტალი )