სტრუქტურა

     

ფაკულტეტის სტატუსი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი წარმოადგენს თსუ-ის საგანმანათლებლო სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის ფარგლებში ახორციელებს სასწავლო პროგრამებსა და კვლევებს სამართლის მიმართულებით.
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტი არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს.


ფაკულტეტის საბჭო

ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო. ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობაში შედის 36 წევრი (9 სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი და პროგრამული მიმართულებებიდან არჩეული 27 აკადემიური პერსონალი).
ფაკულტეტის საბჭო ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა (კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ) და თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას.


ფაკულტეტის დეკანატი

თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანატის შემადგენლობაში შედიან: დეკანი, მისი მოადგილე(ები) და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. დეკანატი აღასრულებს ფაკულტეტის საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.
იურიდიულ ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს და მესამე პირებთან ურთიერთობებში წარმოადგენს, ფაკულტეტის საბჭოს საქმიანობას კოორდინაციას უწევს და მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებაზე პასუხისმგებელია ფაკულტეტის დეკანი, რომელიც ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა ( კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ) და თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას.


დეკანი

თამარ ზარანდია - ასოცირებული პროფესორი, ოთახი №123, ტელ: 2250324, tamar.zarandia@tsu.ge


დეკანის მოადგილე სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით

დემეტრე ეგნატაშვილი - ასისტენტი, ოთახი №119, ტელ: 2290841, demetre.egnatashvili@tsu.ge


დეკანის მოადგილე სასწავლო პროცესის მართვის მიმართულებით

ირაკლი ბურდული - პროფესორი, ოთახი №214, ტელ: 2223710, irakli.burduli@tsu.ge


სადისერტაციო საბჭო

სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანო, რომელიც იქმნება ფაკულტეტზე.ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო შედგება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე ფაკულტეტის ყველა სრული და ასოცირებული პროფესორისაგან. (სადისერტაციო საბჭოს წევრთა სია).

ლევან ალექსიძე - თავმჯდომარე, სრული პროფესორი, ოთახი №115, ტელ: 2222393, levan.alexidze@tsu.ge llaleksidze@yahoo.com

ირაკლი ბურდული - პროფესორი, ოთახი №214, ტელ: 2223710, irakli.burduli@tsu.ge


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე მისი აკადემიური პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასების მიზნით იქმნება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად.

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფლებამოსილება
  1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამყარებს მჭიდრო კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად.
  2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო სისტემა და ა.შ.) გამოყენების გზით და აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების მომზადებას
  3. ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის ნაწილს.

გიორგი მახარობლიშვილი - სამსახურის უფროსი,  ოთახი №132,

ბესიკ მეურმიშვილი - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №133,

ელზა ჩაჩანიძე - უფროსი სპეციალისტი (ასისტენტ–პროფესორი), ოთახი №133,


ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები

კანცელარია

იღებს იურიდიულ ფაკულტეტზე შემოსულ ყველა ტიპის განცხადებას, ატარებს მათ რეგისტრაციაში და უგზავნის იურიდიული ფაკულტეტის საპასუხო წერილებს შესაბამის ადრესატებს.

მირანდა მინდაძე - კანცელარიის უფროსი, ოთახი №117, ტელ: 2290841, miranda.mindadze@tsu.ge

ქეთევან ბერძენიშვილი - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №117, ტელ: 2290841


რესურსების მართვის სამსახური

მიხეილ ჩუბინიძე - სამსახურის უფროსი, ოთახი №129, mikheil.chubinidze@tsu.ge

ვანო ხუნწარია - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №129, vano.khuntsaria@tsu.ge


სამეცნიერო კვლევების და განვითარების სამსახური

ლელა ჯანაშვილი - სამსახურის უფროსი (ასისტენტ-პროფესორი), ოთახი №307, ტელ: 2290811, lela.janashvili@tsu.ge

ზურაბ გოგშელიძე - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №121, zurab.gogshelidze@tsu.ge

გიორგი ამირანაშვილი - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №121, giorgi.amiranashvili@tsu.ge


სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და რესურსცენტრი

ოთახი №152, №266

უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის სამეცნიერო იურიდიული ლიტერატურის ხელმისაწვდომობას, ლიტერატურის ელექტრონული ბაზითა და კომპიუტერული ბაზით სარგებლობას.

ირაკლი დვალიძე - ბიბლიოთეკის დირექტორი (ასოცირებული პროფესორი), irakli.dvalidze@tsu.ge

ლევან ხარანაული – დირექტორის მოადგილე

ირინე არჩვაძე – ბიბლიოთეკარი

ნინო აფციაური – ბიბლიოთეკარი

ლიანა კობალაძე – ბიბლიოთეკარი

თამარ წიკლაური – ბიბლიოთეკარი


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

ახორციელებს ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს, დახმარებას უწევს (ემსახურება) სტუდენტებს სასწავლო პროცესში არსებული მათი პრობლემების გადაჭრასა და აღმოფხვრაში.

შორენა წენგუაშვილი - სამსახურის უფროსი (ემსახურება სტუდენტებს, რომელთა გვარები იწყება "ყ, წ, ც, ჭ, ჯ" ასოებზე და ქვემო ქართლის ყოფილი ფილიალის სტუდენტებს), ოთახი №127, ტელ: 2290819, shorena.tsenguashvili@tsu.ge

ლიანა ბერიძე – უფროსი სპეციალისტი (ემსახურება სტუდენტებს, რომელთა გვარები იწყება „ა, კ, ღ, ჰ“ ასოებზე), ოთახი №127, ტელ: 2290819, liana.giorgadze@tsu.ge

ასმათ გზობავა - უფროსი სპეციალისტი (ემსახურება სტუდენტებს, რომელთა გვარები იწყება "ვ, ზ, მ, ფ" ასოებზე), ოთახი №127, ტელ: 2290819, asmat.gzobava@tsu.ge

დარეჯან მურაჩაშვილი - უფროსი სპეციალისტი (ემსახურება სტუდენტებს, რომელთა გვარები იწყება "ბ, თ, ხ, ძ" ასოებზე),ოთახი №127, ტელ: 2290819, darejan.murachashvili@tsu.ge

მეგი როზომაშვილი - უფროსი სპეციალისტი (ემსახურება სტუდენტებს, რომელთა გვარები იწყება "ჟ, ი, ე, გ, ო" ასოებზე), ოთახი №127, ტელ: 2290819, megi.rozomashvili@tsu.ge

თეონა გოგნაძე - უფროსი სპეციალისტი (ემსახურება სტუდენტებს, რომელთა გვარები იწყება „დ, პ, რ, ტ, შ, ჩ“ ასოებზე), ოთახი №127, ტელ: 2290819, teona.kvrivtcirishvili@tsu.ge

გენრიეტა ჯოხაძე - უფროსი სპეციალისტი (ემსახურება სტუდენტებს, რომელთა გვარები იწყება "ლ, ნ, ს, ქ, უ" ასოებზე), ოთახი №127, ტელ: 2290819, genrieta.jokhadze@tsu.ge

ქეთევან თათარაშვილი - უფროსი სპეციალისტი (ემსახურება ყველა ყოფილი საერთაშორისო სამართლის სტუდენტს), ოთახი №130, ტელ: 222393, ოთახი № 115, ტელ: 2222393, keti.tatarashvili@tsu.ge

ლევან გიორგაძე - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი № 115, levan.giorgadze@tsu.ge

მაია გვილავა - უფროსი სპეციალისტი, მაგისტრატურის კოორდინატორი, ოთახი №126, maia.gvilava@tsu.ge 

ნინო ქადარია - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №126, , nini.kadaria@tsu.ge

თამარ ჯავახიშვილი – უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №126, tamar.javakhishvili@tsu.ge 

მარინე კილაბერია  – უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №126, marine.kilaberia@tsu.ge

ნინო ფანჯაკიძე - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №126, nino.panjakidze@tsu.ge

მარიამ ცომაია - უფროსი სპეციალისტი, ოთახი №126, mariam.tsomaia@tsu.ge 


სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულები:

სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ჩამოყალიბება ემყარება პროფესორების ნებაყოფლობით გაერთიანებას სასწავლო პროცესისა და სამეცნიერო კვლევების კოორდინირებულად წარმართვის მიზნით. ფაკულტეტის სრული პროფესორები უფლებამოსილნი არიან, გაერთიანდნენ ინსტიტუტებში. ინსტიტუტის ხელმძღვანელობას მასში გაერთიანებული წევრები ახორციელებენ როტაციის პრინციპით. დაუშვებელია ინსტიტუტის წევრის აკადემიური თავისუფლების რეალიზების შეზღუდვა.

იურიდიულ ფაკულტეტზე ამჟამად მუშაობს 3 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი და საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი:

საერთაშორისო სამართლის

ლევან ალექსიძე - დირექტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი (levan.alexidze@tsu.ge, llaleksidze@yahoo.com)
ლევან გიორგაძე - აღმასრულებელი მდივანი, მთავარი სპეციალისტი
ქეთევან თათარაშვილი - საქმის მწარმოებელი, მთავარი სპეციალისტი
წევრები: კორკელია კონსტარნტინე, ქურდაძე ირინა, ხუციშვილი ქეთევანი, ბითაძე მაია, სირაძე ეკატერინე, კევლიშვილი მარიამ, რუხაძე ნინო, სურმავა ლიტა.

კრიმინოლოგიის

წევრები: მორის შალიკაშვილი (კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი),  ზურაბ გოგშელიძე (ინსტიტუტის მდივანი), მაია ივანიძე, ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, ნინო გვენეტაძე, გოჩა მამულაშვილი, გიორგი ღლონტი, გიორგი თოდრია, ირაკლი დვალიძე, ირინე ხერხეულიძე, გიორგი გორაშვილი, მარი მესხი (თსუ იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორი), თემურ ცქიტიშვილი (თსუ იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორი), ედიშერ ფუტკარაძე, ალექსანდრე გიორგიძე, მიხეილ გაბუნია.

სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის პროცესის


წევრები: ნონა თოდუა (სისხლის სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი), ლალი ფაფიაშვილი (სისხლის სამართლის პროცესის ცენტრის ხელმძღვანელი), მაია ივანიძე, ქეთევან მჭედლიშვილი–ჰედრიხი, ირაკლი დვალიძე, გიორგი გორაშვილი (ორგანიზებული დანაშაულისა და ტერორიზმის პრობლემათა კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი), თამარ ებრალიძე, დავით სულაქველიძე, მერაბ ტურავა, შოთა ბიჭია, გიორგი თუმანიშვილი, ირინა აქუბარდია, პაატა კობალაძე, თამაზ ცაბუტაშვილი (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი).

ძველი ქართული სამართლის, რომანისტიკისა და სამართლის ისტორიის

ნუგზარ სურგულაძე – დირექტორი, nugzar.surguladze@tsu.ge
წევრები: დავითაშვილი გიორგი,ზოიძე ბესარიონ, ბოსტოღანაშვილი დავით, გარიშვილი მარინა, ხოფერია მარიამ, წიგნაძე ანა, ონიანი სულხან, ჩაჩანიძე ელზა, ფერაძე გოჩა, მათიაშვილი მედეა, ჩიკვაიძე დავით.