ევროპის უსაფრთხოება და თანამედროვე კონსტიტუციური სახელმწიფოშოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი ევროპის უსაფრთხოება და თანამედროვე კონსტიტუციური სახელმწიფო (საქართველოს მაგალითი) კომბინირებული ღონისძიება


                      № MG-ISE-19-398


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ერთობლივი, კომბინირებული ღონისძიება: „ევროპის უსაფრთხოება და თანამედროვე კონსტიტუციური სახელმწიფო (საქართველოს მაგალითი)“ აერთიანებს სეზონური სკოლას: „ევროპის უსაფრთხოების ძირითადი მიმართულებები, არსებული საფრთხეები და გამოწვევები“ და საერთაშორისო კონფერენციას: „კონსტიტუციური  სახელმწიფოს  პასუხები  გლობალურ  საფრთხეებს“.  სამეცნიერო ღონისძიებება ხორციელდება სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.