ბაკალავრიატი


2020-2021 სასწავლო წლის   შემოდგომის  სემესტრი


I სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი

განრიგისავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

განრიგისპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


კერძო სალექციო

საჯარო სალექციო

სისხლის სალექციო

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

საერთაშორისო სამართალიუცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი


უცხოენოვანი საგნები

განრიგისამუშაო ჯგუფები


კერძო სამართალი

სისხლი სამართალი

საჯარო სამართალი

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

სამართლის ისტორია

საერთაშორისო სამართალი ინტენსიური კურსი

უცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4საკონსულტაციო დატვირთვა