დადგენილება №57/2011
29 ივნისი, 2011საგანმანათლებლო პროგრამების
დამტკიცების შესახებ „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 57-ე მუხლის საფუძველზე,

 აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს  სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:


I. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტი:

ა) საბაკალავრო პროგრამები:

1.    კომპიუტერული მეცნიერება (დანართი 1);
2.    მათემატიკა (დანართი 2);
3.    ფიზიკა (დანართი 3);
4.    ქიმია (დანართი 4);
5.    ბიოლოგია (დანართი 5);
6.    გეოგრაფია (დანართი 6);
7.    გეოლოგია (დანართი 7);
8.    ელექტრონიკა (დანართი 8);

ბ) სამაგისტრო პროგრამები:

9.    კომპიუტერული მეცნიერება (დანართი 9);
10.    ინფორმაციული სისტემები (დანართი 10);
11.    ინფორმაციული ტექნოლოგიები (დანართი 11);
12.    მათემატიკა (დანართი 12);
13.    გამოყენებითი მათემატიკა (დანართი 13);
14.    ფუნდამენტური ფიზიკა (დანართი 14);
15.    გამოყენებითი ფიზიკა (დანართი 15);
16.    ქიმია (დანართი 16);
17.    ქიმიური ექსპერტიზა (დანართი 17);
18.    ბიოლოგია (დანართი 18);
19.    ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვი­თა­რე­ბა (დანართი 19);
20.    გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგ­მა­რე­ბა (დანართი 20);
21.    გეოლოგია (დანართი 21);
22.    ბიოფიზიკა (ინტერდისციპლინური) (დანართი 22);
23.    ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (დანართი 23).

გ) სადოქტორო პროგრამები:

24.    კომპიუტერული მეცნიერება (დანართი 24);
25.    მათემატიკა (დანართი 25);
26.    ფიზიკა (დანართი 26);
27.    ქიმია (დანართი 27);
28.    ბიოლოგია (დანართი 28);
29.    გეოგრაფია (დანართი 29);
30.    გეოლოგია (დანართი 30);
31.    ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (დანართი 31);
32.    ბიოფიზიკა (დანართი 32);
33.    გამოყენებითი ეკოლოგია (დანართი 33);


­ II. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

ა) საბაკალავრო პროგრამები:

34.    ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაცია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 34);
35.    ჟურნალისტიკა და მასკომუნიკაცია (რუსულენოვანი) (დანართი 35);
36.    პოლიტიკის მეცნიერება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 36);
37.    სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 37);
38.    სოციალური სამუშაო (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 38);
39.    ფსიქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 39);
40.    საზოგადოებრივი გეოგრაფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 40);
41.    საერთაშორისო ურთიერთობები (დანართი 41);

ბ) დამატებითი სპეციალობა:

42.    გენდერის კვლევა (დანართი 42);

გ) სამაგისტრო პროგრამები:

43.    გენდერის კვლევა (დანართი 43);
44.    კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (დანართი 44);
45.    მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები (დანართი 45);
46.    მედია და ახალი ტექნოლოგიები (დანართი 46);
47.    გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია (დანართი 47);
48.    ინფორმაციული საზოგადოება და მედიის სოციოლოგია (დანართი 48);
49.    ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება (დანართი 49);
50.    ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება (დანართი 50);
51.    განათლების ფსიქოლოგია და კვლევა (დანართი 51);
52.    განწყობის ფსიქოლოგია, კვლევა და კონსულტირება (დანართი 52);
53.    კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (დანართი 53);
54.    სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები (დანართი 54);
55.    სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია (დანართი 55);
56.    ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში (დანართი 56);
57.    ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) (დანართი 57);
58.    შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (დანართი 58);
59.    სოციალური სამუშაო (დანართი 59);
60.    სოციოლოგია (დანართი 60);
61.    პოლიტიკური თეორია (დანართი 61);
62.    საზოგადოებრივი გეოგრაფია (დანართი 62);
63.    პოლიტიკის მეცნიერება (დანართი 63);
64.    საჯარო მმართველობა (დანართი 64);
65.    დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა (დანართი 65);
66.    ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები (დანართი 66); 

დ) სადოქტორო პროგრამები:

67.    კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია (დანართი 67);
68.    ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება (დანართი 68);
69.    შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (დანართი 69);
70.    სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია; პოლიტიკური ფსიქოლოგია; კულტურული ფსიქოლოგია) (დანართი 70);
71.    ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური) (დანართი 71);  
72.    სოციალური სამუშაო (დანართი 72);
73.    სოციოლოგია (დანართი 73);
74.    პოლიტიკის მეცნიერება (დანართი 74);
75.    საზოგადოებრივი გეოგრაფია (დანართი 75);
76.    კონფლიქტების ანალიზი და მართვა (დანართი 76);


III. ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი:

ა) საბაკალავრო პროგრამები:

77.    ეკონომიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 77);
78.    ბიზნესის ადმინისტრირება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 78);
79.    ტურიზმი (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 79);

ბ) სამაგისტრო პროგრამები:

80.    ეკონომიკა (დანართი 80);
81.    ბიზნესის ადმინისტრირება (დანართი 81);
82.    ეკონომიკა (ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა) (დანართი 82);
83.    საერთაშორისო საწარმოთა მართვა (დანართი 83);

გ) სადოქტორო პროგრამები:

84.    ეკონომიკა (დანართი 84);
85.    ბიზნესის ადმინისტრირება (დანართი 85);
86.    ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი (დანართი 86);


IV. იურიდიული ფაკულტეტი:

ა) საბაკალავრო პროგრამა:

87.    სამართალი (დანართი 87);
88.    საერთაშორისო სამართალი (დანართი 88);

ბ) სამაგისტრო პროგრამა:

89.    სამართალი (დანართი 89);
90.    საჯარო მმართველობა (ქალაქ შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან) (დანართი 90);
91.    საერთაშორისო სამართალი (დანართი 91);

გ) სადოქტორო პროგრამები:

92.    სამართალი (დანართი 92);


V. მედიცინის ფაკულტეტი:

ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

93.    კბილის სატექნიკო საქმე (დანართი 93);

ბ) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები:

94.    მედიცინა (დანართი 94);
95.    სტომატოლოგია (დანართი 95);
96.    მედიცინა (ინგლისურენოვანი) (დანართი 96);

გ) საბაკალავრო პროგრამები:

97.    ოკუპაციური თერაპია (დანართი 97);

დ) სამაგისტრო პროგრამები:

98.    საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (დანართი 98);

ე) სადოქტორო პროგრამები:

99.    კლინიკური და ტრანსლიაციური მედიცინა (დანართი 99);
100.    საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია (დანართი 100);


VI. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი:

ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

101.    ტანსაცმლის დიზაინი (IV საფეხური) (დანართი 101);
102.    ტანსაცმლის დიზაინი (V საფეხური) (დანართი 102);
103.    კინო–ტელე რეჟისორი (IV საფეხური) (დანართი 103);
104.    კინო–ტელე რეჟისორი (V  საფეხური) (დანართი 104);

ბ) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

105.  (
აზერბაიჯანულენოვანი/ სომხურენოვანი სტუდენტებისათვის) (დანართი 105);

გ) საბაკალავრო პროგრამები:

106.    ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 106);
107.    ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 107);
108.    არქეოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 108);
109.    ეთნოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 109);
110.    კულტურის კვლევები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 110);
111.    ხელოვნებთმცოდნეობა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 111);
112.    კავკასიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 112);
113.    არაბისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 113);
114.    ირანისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 114);
115.    ასირიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 115);
116.    თურქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 116);
117.    არმენოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 117);
118.    ებრაისტიკა-არამეისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 118);
119.    ქართული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 119);
120.    ინგლისური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 120);
121.    გერმანული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 121);
122.    სკანდინავიური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 122);
123.    ფრანგული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 123);
124.    იტალიური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 124);
125.    ესპანური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 125);
126.    რუსული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 126);
127.    ახალი ბერძნული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 127);
128.    კლასიკური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 128);
129.    ბიზანტიური ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 129);
130.    ამერიკისმცოდნეობა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 130);
131.    სახვითი ხელოვნება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 131);
132.    ტელე-კინო ხელოვნება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 132);
133.    დაწყებითი განათლება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 133);
134.    კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 134);
135.    რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი) (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) (დანართი 135);

დ) დამატებითი სპეციალობის პროგრამები:

136.    პედაგოგიკა (დანართი 136);
137.    იაპონისტიკა (დანართი 137);
138.    სინოლოგია (დანართი 138);
139.    გამოყენებითი ენათმეცნიერება (დანართი 139);
140.    შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა (იაპონისტიკისა და სინოლოგიის დამატებითი პროგრამების ნაცვლად) (დანართი 140);
141.    თეოლოგია (დანართი 141);

) სამაგისტრო პროგრამები:

142.    ფილოსოფია (დანართი 142);
143.    საქართველოს ისტორია (დანართი 143); 
144.    ახალი და უახლესი ისტორია (დანართი 144);
145.    ქრისტიანობის ისტორია (დანართი 145);
146.    ძველი ენები და ცივილიზაციები (დანართი 146);
147.    ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში (დანართი 147);
148.    მედიევისტიკა (დანართი 148);
149.    არქეოლოგია (დანართი 149);
150.    ეთნოლოგია (დანართი 150);
151.    ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება (დანართი 151);
152.    ქართველური ენათმეცნიერება (დანართი 152);
153.    ქართული ლიტერატურა (დანართი 153);
154.    ანგლისტიკა (დანართი 154);
155.    გერმანული ფილოლოგია (დანართი 155);
156.    რომანული ფილოლოგია (დანართი 156);
157.    ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია (დანართი 157);
158.    სლავური ფილოლოგია (დანართი 158);
159.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა (დანართი 159);
160.    ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია  და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე  (დანართი 160);
161.     შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია (დანართი 161);
162.    კავკასიოლოგია (დანართი 162);
163.    ამერიკისმცოდნეობა (დანართი 163);
164.    რუსეთისმცოდნეობა (დანართი 164);
165.    არაბისტიკა (დანართი 165);
166.    ასირიოლოგია (დანართი 166);
167.    ირანისტიკა (დანართი 167);
168.    თურქული ფილოლოგია (დანართი 168);
169.    ებრაულ-არამეული ფილოლოგია (დანართი 169);
170.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) (დანართი 170);
171.    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა (დანართი 171);
172.    სახვითი ხელოვნება (დანართი 172);
173.    კულტურის კვლევები (დანართი 173);
174.    კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია (დანართი 174);
175.    განათლების მეცნიერებები (დანართი 175);
176.    მასწავლებელთა განათლება (დანართი 176);
177.    კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) (დანართი 177);
178.    სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი) (დანართი 178);

) სადოქტორო პროგრამები:

179.    ისტორია (დანართი 179);
180.    ანთროპოლოგია (დანართი 180);
181.    ფილოლოგია (დანართი 181);
182.    ფილოსოფია (დანართი 182);
183.    ხელოვნებათმცოდნეობა (დანართი 183);
184.    განათლების მეცნიერებები (დანართი 184);
185.    ამერიკისმცოდნეობა (დანართი 185);
186.    კულტურის კვლევები (დანართი 186);
187.    არქეოლოგია (დანართი 187);
188.    რუსეთისმცოდნეობა (დანართი 188);
189.    ევროპული ლიტერატურა (ერთობლივი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა) (დანართი 189).


2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
3. დადგენილების თსუ–ის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი