დადგენილება №83/2011 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ (კოდიფიცირებული)

დადგენილება №83/2011
7 სექტემბერი, 2011

ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს
№111/2012, 14.11.2012, №35/2013, 25.02.2013,
№1/2013, 21.01.2013, №87/2014, 08.09.2014,
№44/2015, 23.03.2015, №51/2015, 04.05.2015,
 №92/2015, 14.09.2015; №70/2016, 30.06.2016;
№19/2017, 20.02.2017; №46/2017, 01.05.2017;
№80/2017, 14.07.2017; №207/2018, 17.10.2018
 დადგენილებებით

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 44–ე  მუხლის,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე-12 მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 მაისის №45/01-01 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 6 ივნისის №52/2011 დადგენილებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2011 წლის 22 აგვისტოს დასკვნის, ასევე ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ  ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 18 თებერვლის N21/2013 დადგენილება) გადაწყვეტილების, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ  ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 17 დეკემბრის N126/2012 დადგენილება) გადაწყვეტილების საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1.    საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

კერძო სამართლის მიმართულებით:
ა) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
ბ) დავით კერესელიძე (სრული პროფესორის თანამდებობაზე);
გ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
დ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
ე) ამოღებულია (№111/2012, 14.11.2012);
ვ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
ზ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
1) მარიამ ცისკაძე (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე) (№1/2013, 21.01.2013)
2) ეკატერინე შენგელია (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე); (№19/2017, 20.02.2017)
3) თამარ ზარანდია (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე); (№19/2017, 20.02.2017)
4) სოფიო ჩაჩავა (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე); (№19/2017, 20.02.2017)


საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით:
თ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
1) დავით პატარაია (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე); (№35/2013, 25.02.2013)
ი) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)

ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით:
კ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
1) ირმა ხარშილაძე (პროფესორის თანამდებობაზე) (№44/2015, 23.03.2015);
2) პაატა ტურავა (პროფესორის თანამდებობაზე) (№44/2015, 23.03.2015);
ლ) ამოღებულია (№44/2015, 23.03.2015);
1) ამოღებულია(№1/2013, 21.01.2013) (№44/2015, 23.03.2015);
2) ხათუნა ლორია (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე); (№92/2015, 14.09.2015)
3) ეკატერინე ქარდავა (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე). (№92/2015, 14.09.2015)
4) თამარ გვარამაძე (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე). (№70/2016, 30.06.2016)


კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით:
მ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
ნ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
1) ირაკლი კობახიძე (პროფესორის თანამდებობაზე); (№46/2017, 01.05.2017)
ო) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
პ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
1) ამოღებულია;  (№87/2014, 08.09.2014) (№207/2018, 17.10.2018)
2) ამოღებულია; (№87/2014, 08.09.2014) (№46/2017, 01.05.2017)
3) ვასილ გონაშვილი (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე); (№19/2017, 20.02.2017)


სისხლის სამართლის მიმართულებით:
ჟ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
1) მერაბ ტურავა (სრული პროფესორის თანამდებობაზე) (№1/2013, 21.01.2013)
2)ნონა თოდუა (პროფესორის თანამდებობაზე) (№87/2014, 08.09.2014)
რ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
ს) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
1) ირა აქუბარდია (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე). (№51/2015, 04.05.2015)
2) მორის შალიკაშვილი (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე); (№19/2017, 20.02.2017)

სამართლის ისტორიის მიმართულებით:
ტ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
უ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
ფ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)
ქ) ამოღებულია; (№80/2017, 14.07.2017)

სამართლის მეთოდების მიმართულებით:
ღ) გიორგი ხუბუა (სრული პროფესორის თანამდებობაზე). (№1/2013, 21.01.2013)
ყ) ლელა ჯანაშვილი (ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე) (№44/2015, 23.03.2015).
2.    დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.
3.    დადგენილების თსუ ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4.    დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 2011 წლის 8 სექტემბრიდან.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი