დადგენილება №97/2011 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ (კოდიფიცირებული)

ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს 
№66/2015, 06.07.2015; №100/2015, 28.09.2015;
№127/2015, 14.12.2015; №97/2017, 04.09.2017;
№103/2017, 15.09.2017 დადგენილებებით

დადგენილება №97/2011
23 სექტემბერი, 2011


სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ 


    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 44–ე  მუხლის,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის №91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე-12 მუხლის, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 29 ივნისის N64/01-01 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის №74/2011 დადგენილებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2011 წლის 22 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს: 

1. სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ და ასოცირებულ პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ: 

ა) საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება:

1.  ამოღებულია (№66/2015, 06.07.2015)
2. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
3. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)

ბ) სოციოლოგიის მიმართულება:

1. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
2. ამირან ბერძენიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3. ამოღებულია (№127/2015, 14.12.2015)
4. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
5. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)

გ) საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულება:

1. ამოღებულია (№97/2017, 04.09.2017)
2. ამოღებულია (№97/2017, 04.09.2017)
3. მარინა ბოკერია - ასოცირებული პროფესორი
4. ამოღებულია (№97/2017, 04.09.2017)
5. ამოღებულია (№97/2017, 04.09.2017)
6. ამოღებულია (№97/2017, 04.09.2017)

დ) ფსიქოლოგიის მიმართულება:

1. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
2. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
3. თამარ გაგოშიძე - სრული პროფესორი
4. მარინე ჩიტაშვილი - სრული პროფესორი
5. მზია წერეთელი - სრული პროფესორი
6. ნანა სუმბაძე - სრული პროფესორი
7. ამოღებულია (№127/2015, 14.12.2015)
8.  ამოღებულია (№100/2015, 28.09.2015)
9. მანანა მელიქიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
10. მაია მესტვირიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
11. თამარ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
12. ანასტასია ქიტიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
13. რევაზ ჯორბენაძე - ასოცირებული პროფესორი
14. ლუიზა არუთინოვი - ასოცირებული პროფესორი

ე) ჟურნალისტიკის მიმართულება:

1. დალი ოსეფაშვილი - სრული პროფესორი
2. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
3. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
4. ირა ბიჭიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
6. რუსუდან ვაშაკიძე - ასოცირებული პროფესორი
7. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)

ვ) პოლიტიკური მეცნიერების მიმართულება:

1. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
2. კორნელი კაკაჩია - ასოცირებული პროფესორი
3. ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)
4.ამოღებულია (№103/2017, 15.09.2017)

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას. 

3. დადგენილების თსუ ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს. 

4. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საჯაროდ გამოცხადებისთანავე. 


ელიზბარ ნადარაია
აკადემიური საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე