დადგენილება №66/2011
29 ივნისი, 2011


სსიპ – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროგრამების ხელმძღვანელებად მოწვევის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-9  მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის, დიპლომირებული მედიკოსისა და დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქციისა და დამტკიცების პროცედურის დამტკიცების შესახებ‘‘ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 მაისის №47/2011 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1–ის მე–11 მუხლის მე–2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 27.06.2011 №16473/02 წერილის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროგრამების ხელმძღვანელებად მოწვეულ იქნენ შემდეგი პირები:

ა) ისტორიის დოქტორი დალი კანდელაკი – სამაგისტრო პროგრამა „რუსეთისმცოდნეობა“ და სადოქტორო პროგრამა „რუსეთისმცოდნეობა“ (თანახელმძღვანელი: თსუ–ის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი მარინა გარიშვილი).

2. თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროგრამების ხელმძღვანელებად მოწვეულ იქნენ შემდეგი პირები და მიეცეთ მათ უფლება შესაბამის პროგრამებს უხელმძღვანელონ თსუ–ის პროფესორის თანახელმძღვანელობის გარეშე:

ა) ისტორიის დოქტორი ქეთევან პავლიაშვილი – სამაგისტრო პროგრამა  „ქრისტიანობის ისტორია“;

ბ) რეჟისორი ლელა წიფურია – კინო–ტელე რეჟისორის IV და V საფეხურის პროფესიული პროგრამა.

3. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს თსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

4. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ–ის კანცელარიას.

5. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი