ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:747/01-04
09.06.2008
იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება № 747/01-04)
ბრძანება №:34/01–01
27.05.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2006–2007 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დოქტორანტურის სტუდენტთა რეგისტრაციისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N34/01–01)
ბრძანება №:0
27.05.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008 - 2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის წესით და შიდა საუნივერსიტეტო მობილობით სტუდენტების ჩარიცხვის ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება № 34/01-01)
ბრძანება №:0
23.05.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება № 28/01-01)
ბრძანება №:26/01-01
06.05.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში სასწავლო პროცესის მოწესრიგების შესახებ (ბრძანება № 26/01-01)
ბრძანება №:0
16.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მედიაპროქტ "ეტალონის" შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ საერთაშორისო ინტელექტუალური მედიაპროექტ "ეტალონის" ("სტუდენტური პროექტი - დიდი პერსპექტივა") ერთობლივი განხორციელების მიზნით საორგანიზაციო სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება #22/01-01)
ბრძანება №:0
11.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტში 2007-2008 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის დოქტორანტურის კონკურსანტთა რეგისტრაციის და სემესტრის შესახებ (ბრძანება #20/01-01)
ბრძანება №:0
11.04.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სახელფასო დანამატის განმსაზღვრელი კომისიის შექმნის შესახებ (ბრძანება #19/01-01)
ბრძანება №:0
04.04.2008
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 3 იანვრის №02/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანისა და დამტკიცების შესახებ (ბრძანება №51/02-01)
ბრძანება №:0
24.03.2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში სასწავლო პროცესის მოწესრიგების მიზნით (ბრძანება #16/01-01)