ისტორია

« 1 2 3 »
 

1919 წლის 3 იანვარს უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ განიხილა იუსტიციის მინისტრის წინადადება იურიდიული ფაკულტეტის დაარსების თაობაზე. საბჭომ უარი განაცხადა ამ წინადადებაზე სამეცნიერო ძალების ნაკლებობის გამო, თუმცა ის თანახმა იყო უახლოეს მომავალში შეექმნათ იურიდიული ფაკულტეტი.

თავის მხრივ, კვალიფიციური სამეცნიერო ძალების მოძიება იურიდიული ფაკულტეტისათვის უნივერსიტეტის დაარსების პირველივე წელს დაიწყო.

1918 წლის პირველი აგვისტოდან სამართლის თეორიისა და ფილოსოფიის კათედრაზე დატოვეს გიორგი ნანეიშვილი. იგი მივლინებულ იქნა ევროპაში სასწავლებლად. ევროპიდან დაბრუნების შემდგომ სამართლის ფილოსოფიაში წარმატებით დაიცვა დისერტაცია "სამართლის ნამდვილობა და ნორმატიული ფაქტების დასაბუთების ცდა", რომელიც გამოცემულ იქნა 1930 წელს; 1919 წლის 8 ნოემბრიდან საფინანსო სამართლისა და საფინანსო მეცნიერებაში – ვლადიმერ ემხვარი; 1919 წლის 18 ივლისიდან სამოქალაქო სამართლის კათედრაზე – მოსე შანიძე.

სასწავლო-სამეცნიერო ბაზის შექმნა მიმდინარეობდა სისხლის სამრთლის სპეციალობის განსავითარებლად: 1918 წლის 23 ნოემბერს აღნიშნულ სპეციალობაში საპროფესოროდ მოსამზადებლად უნივერსიტეტში დატოვებულ იქნა მოსკოვის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ლაზარე შურღაია.

ისინი ევროპაში იქნენ გაგზავნილნი სასწავლებლად. მათი უმრავლესობა დაბრუნდა საქართველოში და შეავსო უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ძალები.

სწორედ, სასწავლო-სამეცნიერო პოტენციის შექმნა-მოძიება იყო უმნიშვნელოვანესი განმსაზღვრელი ფაქტორი უნივერსიტეტში სოციალურ (სამართლებრივ) - ეკონომიური ფაკულტეტის ჩამოყალიბებისათვის. ამას საფუძვლად დაედო სახალხო განათლების კომისარიატის 1921 წლის 25 ივლისის მითითება სოციალურ-ეკონომიკური ფაკულტეტის შექმნის თაობაზე.

აღნიშნული ფაკულტეტი გამოყოფილ იქნა სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტიდან 1922 წლის 5 მარტს. სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტის საბჭომ ნათლად დაინახა სოციალურ-ეკონომიკური ფაკულტეტის ცალკე ფაკულტეტად დაარსების საჭიროება. მისი შექმნის პროექტის შემუშავება დაევალა რუსეთიდან საქართველოში სპეციალურად მოწვეულ, ფილოსოფიასა და იურისპრუდენციაში ღრმად განსწავლულ თეორეტიკოსს და კანონის უბადლო ინტერპრეტატორს დოცენტ ლუარსაბ ანდრონიკაშვილს და საქვეყნოდ აღიარებულ ეკონომისტს პროფესორ ფილიპე გოგიჩაიშვილს.
« 1 2 3 »