თამარ რუხაძე
დეკანის მოადგილე სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დარგში
ბელიაშვილის ქ #78, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი  ; ოთახი N328
ელ.ფოსტა: 
tamar.rukhadze@tsu.ge