ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი - ნინო ჩიხლაძე;
ჭიაურელის ქ #2, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N323 
 
ელ-ფოსტა:
nino.chikhladze@tsu.ge

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი- მაკა ჯორბენაძე;
ჭიაურელის ქ #2, თბილისი; თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დეკანატი, ოთახი N323   
ელ-ფოსტა: maka.jorbenadze@tsu.ge