დადგენილება №68/2012
10 აგვისტო, 2012
ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს 
05.11.2012, №106/2012, 04.03.2013, №39/2013, 
09.08.2013, №95/2013, 09.09.2013, №102/2013,
10.02.2014, №13/2014,15.09.2014, №88/2014,
30.09.2014, №101/2014; 27.10.2014, №109/2014;
26.01.2015, №10/2015; 06.04.2015, №45/2015; 
14.09.2015, №93/2015; 25.04.2016, №45/2016;
08.08.2016, №84/2016; 25.08.2016, №88/2016
12.09.2016, №102/2016; 19.09.2016, №112/2016;
26.09.2016, №116/2016; 10.10.2016, №121/2016;
31.10.2016, №127/2016; 27.03.2017, №34/2017;
04.09.2017, №98/2017;  06.11.2017, №127/2017;
17.10.2018, №206/2018 დადგენილებებით


ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

" უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 21- მუხლის პირველი პუნქტის ,, ქვეპუნქტის , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N208/ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწრამეო ( არაკომერციული ) იურიდიული პირი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების “ 46–   მუხლის , „ ( ) იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების , თსუ რექტორის 2012  წლის 30 მაისის №68/01–01 ბრძანების და აკადემიური საბჭოს №65/2012 და №66/2012 დადგენილებების საფუძველზე შექმნილი ( ) იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრულ , ასოცირებულ და ასისტენტ - პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიების გადაწყვეტილებების ( წერილები: №19180/02, 09.08.2012; №19188/02, 10.08.2012; №19187/02, 10.08.2012; №19185/02, 10.08.2012; №19186/02, 10.08.2012; №19184/02, 10.08.2012; №19183/02, 10.08.2012; №19181/02, 10.08.2012; №19182/02, 10.08.2012; №19189/02, 10.08.2012), ასევე ( წერილები : №28546/02, 02.11.2012; №28547/02, 02.11.2012; №28548/02, 02.11.2012; №28550/02, 02.11.2012), ( წერილები : №5765/02, 28.02.2013; №5766/02, 28.02.2013; №5767/02, 28.02.2013; №5710/02, 28.02.2013; №5711/02, 28.02.2013; №5712/02, 28.02.2013, №25133/02, 05.09.2013 , №24632/02, 03.09.2013 , 3 .0 2 .201 4 , № 02/01/02-01-75 და 11.09.2014, №30/01/02-01-02; 12.09.2014, №29915/02; 12.09.2014, №29936/02; 12.09.2014, №30178/02; 12.09.2014, №30050/02; 12.09.2014, №30059/02; 25.09.2014, №33133/02, 24.09.2014, №32824/02; 25.09.2014, №32986/02; 24.09.2014, №32943/02; 24/09.2014, №32958/02, 22.10.2014, №36919/02 ; 23.01.2015, №02/01/02-01-75; 16.03.2015,  №10059/02; 24.03.2015, №11185/02; 25.03.2015, №11455/02; 20.03.2015, №10942/02; 11.09.2015,  №31740/02; 11.09.2015, №31719/02; 10.09.2015,  №31596/02; 10.09.2015,  №31540/02; 10.09.2015,  №31622/02 08.04.2016, №13486/02; 08.04.2016, №13500/02; 12.04.2016, №13812/02; 13.04.2016, №14049/02; 29.07.2016, №10/01/02-03-75; 23.08.2016, №27512/02; 23.08.2016, №27511/02; 08.09.2016, №29880/02; 09.09.2016, №30151/02; 14.09.2016, №31765/02; 16.09.2016, №32667/02; 16.09.2016, №32666/02; 16.09.2016, №32718/02; 19.09.2016, №33790/02; 20.09.2016, №34303/02; 06.09.2016, №29453/02; 31.10.2016, №39813/02; 14.03.2017, №3420/10-02; 27.10.2017, №19349/10) საფუძველზე ,

აკადემიური საბჭო ადგენს :

1. საკონკურსო კომისიების მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების საფუძველზე , ( ა) იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ :


I) მათემატიკის მიმართულება

ა) ქვემიმართულება: მათემატიკური ანალიზი
ა.ა) უშანგი გოგინავა – სრული პროფესორი;
ა.ბ) თენგიზ  კოპალიანი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ლაშა ეფრემიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.დ) თეიმურაზ ახობაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ე) ვახტანგ ცაგარეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ვ) ლერი გოგოლაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ზ) ამოღებულია; (12.09.2016, №102/2016)
ა.თ) ამოღებულია; (12.09.2016, №102/2016)
ა.ი) ამოღებულია; (12.09.2016, №102/2016)
ა.კ) ამოღებულია; (05.11.2012, №106/2012) (12.09.2016, №102/2016)
ა.ლ) რუსუდან მესხია - ასისტენტ-პროფესორი. (14.09.2015, №93/2015)
ა.მ) ანა დანელია - ასისტენტ-პროფესორი; (12.09.2016, №102/2016)
ა.ნ) შალვა ზვიადაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (12.09.2016, №102/2016)
ა.ო) გივი ნადიბაიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (12.09.2016, №102/2016)
ა.პ) გიორგი ჭელიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (12.09.2016, №102/2016)

ბ) ქვემიმართულება: ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა

ბ.ა) ელიზბარ ნადარაია – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) ამოღებულია; (08.08.2016, №84/2016)
ბ.გ) ამოღებულია; (26.01.2015, №10/2015)
ბ.დ) ბესარიონ დოჭვირი – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ე) ომარ ფურთუხია – ასოცირებული პროფესორი; 
ბ.ვ) პეტრე ბაბილუა - ასისტენტ-პროფესორი; (14.09.2015, №93/2015)
ბ.ზ) ზაზა ხეჩინაშვილი- ასისტენტ-პროფესორი (14.09.2015, №93/2015)
ბ.თ) მალხაზ შაშიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი. (25.04.2016, №45/2016)

გ) ქვემიმართულება: ალგებრა-გეომეტრია
გ.ა) თეიმურაზ ვეფხვაძე – სრული პროფესორი;
გ.ბ) ვახტანგ ლომაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) მიხეილ ამაღლობელი – ასოცირებული პროფესორი;
გ.დ) მალხაზ ბაკურაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.ე) ქეთევან შავგულიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.ვ) ამოღებულია; (12.09.2016, №102/2016)
გ.ზ) რუსლან სურმანიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (12.09.2016, №102/2016)

დ) ქვემიმართულება: დიფერენციალური განტოლებები
დ.ა) თამაზ თადუმაძე – სრული პროფესორი;
დ.ბ) რომან კოპლატაძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.გ) ილია თავხელიძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.დ) ოთარ ჯოხაძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.ე) გრიგორ გიორგაძე – ასოცირებული პროფესორი.

ე) ქვემიმართულება: მექანიკა
ე.ა) გიორგი ჯაიანი – სრული პროფესორი;
ე.ბ)ამოღებულია; (25.04.2016, №45/2016)
ე.გ) ნატალია ჩინჩალაძე - ასოცირებული პროფესორი. (25.04.2016, №45/2016)
ე.დ) მაია სვანაძე - ასისტენტ-პროფესორი. (12.09.2016, №102/2016)

II)  კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება

ა) ქვემიმართულება: თეორიული ინფორმატიკა
ა.ა) ბეჟან ღვაბერიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) რევაზ ქურდიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ1) ლელა ალხაზიშვილი – ასოცირებული პროფესორი; (04.03.2013, №39/2013)
ა.გ) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ა.დ) მედეა იორდანიშვილი – ასისტენტ–პროფესორი. (05.11.2012, №106/2012)
ა.ე) გურამ კაშმაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)

ბ) ქვემიმართულება: გამოყენებითი ინფორმატიკა
ბ.ა) გია სირბილაძე – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) ტარიელ ხვედელიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ზურაბ ქოჩლაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ1) თეიმურაზ მანჯაფარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.(06.04.2015, №45/2015)
ბ.დ) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ბ.ე) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ბ.ვ) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ბ.ზ) ფრიდონ დვალიშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)
ბ.თ) გელა ბესიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)


გ) ქვემიმართულება: ტექნიკური ინფორმატიკა
გ.ა) მაგდა ცინცაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ.ბ) ამოღებულია; (05.11.2012, №106/2012) (19.09.2016, №112/2016)
გ.გ) ამოღებულია; (05.11.2012, №106/2012) (04.09.2017, №98/2017)
გ.დ) მანანა ხაჩიძე - პროფესორი. (30.09.2014, №101/2014)
გ.ე) პაპუნა ქარჩავა - ასისტენტ-პროფესორი. (14.09.2015, №93/2015)
გ.ვ) ზურაბ მოდებაძე - ასისტენტ-პროფესორი;  (19.09.2016, №112/2016)

დ) ქვემიმართულება: პრაქტიკული ინფორმატიკა
დ.ა) ბიძინა მიდოდაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ.ბ) ნათელა არჩვაძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ.ბ1)ირინა ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (09.09.2013, №102/2013)
დ.გ) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
დ.დ) ამოღებულია. (30.09.2014, №101/2014) (17.10.2018, №206/2018)
დ.ე) ლიანა ლორთქიფანიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)

III) ინტერდისციპლინური (მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები)

ა) ქვემიმართულება: მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები
ა.ა) როლანდ ომანაძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) რევაზ გრიგოლია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ა.დ) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ა.ე) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ა.ვ) ვლადიმერ ოდიშარია - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)
ა.ზ) ნანა ოდიშელიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)
ა.თ) არჩილ ყიფიანი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)

ბ) ქვემიმართულება: რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები
ბ.ა) რამაზ ბოჭორიშვილი – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) გია ავალიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ჯემალ როგავა – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.დ) ჯემალ ფერაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ე) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ბ.ვ) არჩილ პაპუკაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი.
ბ.ზ) თინათინ დავითაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)

IV) გეოგრაფიის მიმართულება

ა) ქვემიმართულება: ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია
ა.ა) დავით კერესელიძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) კახაბერ ბილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ1) ვაჟა ტრაპაიძე – ასოცირებული პროფესორი; (04.03.2013, №39/2013)
ა.გ) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
ა.დ) გიორგი ბრეგვაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)

ბ) ქვემიმართულება: რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
ბ.ა1) ნოდარი ელიზბარაშვილი - სრული პროფესორი; (09.08.2013, №95/2013)
ბ.ა) რობერტ მაღლაკელიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.ბ) ამოღებულია; (06.04.2015, №45/2015)
ბ.გ) გიორგი მელაძე - ასოცირებული პროფესორი ( 09.08.2013, №95/2013 ).

გ) ქვემიმართულება: ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია
გ.ა1) ზურაბი სეფერთელაძე - სრული პროფესორი (09.08.2013, №95/2013)
გ.ა) ამოღებულია; (19.09.2016, №112/2016)
გ.ბ) ამოღებულია; (05.11.2012, №106/2012) (19.09.2016, №112/2016)
გ.გ) ლამზირა ლაღიძე - ასოცირებული პროფესორი. (27.10.2014, №109/2014)
გ.დ) ეთერ დავითაია - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)
გ.ე) თამარ ალექსიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)

დ) ქვემიმართულება: ნიადაგების გეოგრაფია
დ.ა) ლია მაჭავარიანი – სრული პროფესორი;
დ.ბ) ბესიკ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი.

ე) ქვემიმართულება: გეომორფოლოგია  და კარტოგრაფია
ე.ა) ამოღებულია; (15.09.2014, №88/2014)
ე.ბ) ამოღებულია; (05.11.2012, №106/2012) (27.10.2014, №109/2014)
ე.ბ1) დალი ნიკოლაიშვილი - პროფესორი; (06.04.2015, №45/2015)
ე.გ) ამოღებულია; (05.11.2012, №106/2012) (19.09.2016, №112/2016)
ე.დ) თენგიზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი. (27.10.2014, №109/2014)
ე.ე) გიორგი დვალაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი. (14.09.2015, №93/2015)
ე.ვ) ცეცილია დონაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №112/2016)

V)  ელექტრული და  ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულება

ა) ქვემიმართულება: ელექტრომაგნიტური თავსებადობა 
ა.ა) ამოღებულია; (10.02.2014, №13/2014)  
ა.ა1) დავით კაკულია – ასოცირებული პროფესორი. (04.03.2013, №39/2013)
ა.ბ) ლევ გეონჯიანი - ასისტენტ - პროფესორი. (14.09.2015, №93/2015)

ბ) ქვემიმართულება: ანტენები და ტალღების გავრცელება
ბ.ა) გიორგი ღვედაშვილი – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) ცისანა გავაშელი – ასისტენტ-პროფესორი. (30.09.2014, №101/2014)
ბ.გ) ლევან შოშიაშვილი - ასისტენტ - პროფესორი. (14.09.2015, №93/2015)

VI) გეოლოგიის მიმართულება

ა) ქვემიმართულება: გეოლოგია
ა.ა) ბეჟან თუთბერიძე – სრული პროფესორი;
ა.ბ) გურამ ქუთელია – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) კარლო აქიმიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ1) ზურაბ ლებანიძე - ასოცირებული პროფესორი; (30.09.2014, №101/2014)
ა.დ) ამოღებულია; (30.09.2014, №101/2014)
ა.ე) ამოღებულია; (12.09.2016, №102/2016)
ა.ვ) ამოღებულია; (12.09.2016, №102/2016)
ა.ზ) მარიამ ახალკაციშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (12.09.2016, №102/2016)
ა.თ) კახა ქოიავა - ასისტენტ-პროფესორი; (12.09.2016, №102/2016)

VII) ქიმიის მიმართულება

ა) ქვემიმართულება: ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია
ა.ა) მიხეილ გვერდწითელი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) ავთანდილ ქორიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ამოღებულია; (26.09.2016, №116/2016)
ა.დ) ქრისტინა გიორგაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (26.09.2016, №116/2016)

ბ) ქვემიმართულება: ორგანული ქიმია
ბ.ა) შოთა სამსონია – სრული პროფესორი;
ბ.ბ) იოსებ ჩიკვაიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ბ.გ) ამოღებულია; (26.09.2016, №116/2016)
ბ.დ) ამოღებულია; (26.09.2016, №116/2016)
ბ.ე) მარინა ტრაპაიძე - ასოცირებული პროფესორი; (26.09.2016, №116/2016)
ბ.ვ) ელენე კაცაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (26.09.2016, №116/2016)

გ) ქვემიმართულება: ბიოორგანული ქიმია
გ.ა) რამაზ გახოკიძე – სრული პროფესორი;
გ.ბ) ამოღებულია; (25.04.2016, №45/2016)
გ.გ) ნელი სიდამონიძე - ასოცირებული პროფესორი.(25.04.2016, №45/2016)

დ) ქვემიმართულება: მაკრომოლეკულების ქიმია
დ.ა) ომარ მუკბანიანი – სრული პროფესორი.
დ.ბ) ამოღებულია; (09.09.2013, №102/2013) (04.09.2017, №98/2017)

ე) ქვემიმართულება: ფიზიკური და ანალიზური ქიმია
ე.ა) ბეჟან ჭანკვეტაძე – სრული პროფესორი;
ე.ბ) მარინე რუხაძე -  ასოცირებული პროფესორი;
ე.ბ1) გიორგი ბეზარაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (30.09.2014, №101/2014)
ე.გ) ამოღებულია; (30.09.2014, №101/2014)
ე.დ) ამოღებულია; (26.09.2016, №116/2016)
ე.ე) გიორგი ჯიბუტი - ასისტენტ-პროფესორი; (06.04.2015, №45/2015)
ე.ვ) ნინო თაყაიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (26.09.2016, №116/2016)

VIII) ბიოლოგიის მიმართულება

ა) ქვემიმართულება: ბიომრავალფეროვნება
ა.ა) არნოლდ გეგეჭკორი - სრული პროფესორი;
ა.ბ) შამილ შეთეკაური - ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ამოღებულია; (26.09.2016, №116/2016)
ა.დ) ნანა ბარნაველი – ასისტენტ–პროფესორი. (04.03.2013, №39/2013)
ა.ე) ზელიმხან კერესელიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (26.09.2016, №116/2016)

ბ) ქვემიმართულება: ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია
ბ.ა) ნანული დორეული - სრული პროფესორი;
ბ.ბ) ამოღებულია; (06.11.2017, №127/2017) 
ბ.გ) ამოღებულია; (26.09.2016, №116/2016)
ბ.დ) ბუციკო ჩხარტიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (26.09.2016, №116/2016)

გ) ქვემიმართულება: ბიოქიმია
გ.ა) ნანა კოშორიძე - სრული პროფესორი;
გ.ბ) ამოღებულია; (25.04.2016, №45/2016)
გ.გ) ამოღებულია; (26.09.2016, №116/2016)
გ.დ) ელენე დავითაშვილი - ასოცირებული პროფესორი. (25.04.2016, №45/2016)
გ.ე) გიორგი ბურჯანაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (26.09.2016, №116/2016)
გ.ვ) ქეთევან მენაბდე - ასისტენტ-პროფესორი; (26.09.2016, №116/2016)

დ) ქვემიმართულება: უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია
დ.ა) ნანული კოტრიკაძე - სრული პროფესორი;
დ.ბ) მანანა გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი.

ე) ქვემიმართულება: მცენარეთა ფიზიოლოგია
ე.ა) მარიამ გაიდამაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.

ვ) ქვემიმართულება: გენეტიკა
ვ.ა) თეიმურაზ ლეჟავა - სრული პროფესორი;
ვ.ბ) თინათინ ჯოხაძე - ასოცირებული პროფესორი.
ვ.გ) მაია გაიოზიშვილი - ასისტენტ - პროფესორი. (14.09.2015, №93/2015)

ზ) ქვემიმართულება: მორფოლოგია
ზ.ა) დიანა ძიძიგური - სრული პროფესორი;
ზ.ბ) პავლე ჭელიძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ.გ) ირინა მოდებაძე - ასოცირებული პროფესორი. (30.09.2014, №101/2014)
ზ.დ) ეკატერინე ბაკურაძე - ასოცირებული პროფესორი. (14.09.2015, №93/2015)

თ) ქვემიმართულება: იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია
თ.ა) ნინო ფორაქიშვილი - სრული პროფესორი;
თ.ბ) ნინო გაჩეჩილაძე - ასოცირებული პროფესორი;
თ.გ) ნუნუ მიცკევიჩი – ასოცირებული პროფესორი. (05.11.2012, №106/2012)

ი) გამოყენებითი ბიომეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის პროგრამა (31.10.2016, №127/2016)
ი.ა) ნინო არჩვაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (31.10.2016, №127/2016)

IX) ფიზიკის მიმართულება

ა) ქვემიმართულება: ელემენტარული ნაწილაკები და კვანტური ველები
ა.ა) მერაბ ელიაშვილი – სრული პროფესორი;
ა.ბ) მერაბ გოგბერაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.გ) ამოღებულია; (25.04.2016, №45/2016)
ა.დ) ამოღებულია; (25.08.2016, №88/2016)
ა.ე) გიორგი ციციშვილი - ასოცირებული პროფესორი. (25.04.2016, №45/2016)
ა.ვ) რევაზ შანიძე - ასოცირებული პროფესორი; (25.08.2016, №88/2016)
ა.ზ) თეიმურაზ ნადარეიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი. (25.08.2016, №88/2016)

ბ) ქვემიმართულება: კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა
ბ.ა) ალექსანდრე შენგელაია – სრული პროფესორი;
ბ.ა1) ამირან ბიბილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი; (04.03.2013, №39/2013)
ბ.ა2) თამარ ჭელიძე - ასოცირებული პროფესორი.(06.04.2015, №45/2015)
ბ.ბ) ამოღებულია.(06.04.2015, №45/2015)

გ) ქვემიმართულება: არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა
გ.ა) არჩილ უგულავა – სრული პროფესორი;
გ.ბ) რამაზ ხომერიკი – ასოცირებული პროფესორი;
გ.გ) ამოღებულია; (25.08.2016, №88/2016)
გ.დ) ამოღებულია; (25.08.2016, №88/2016)
გ.ე) ზაზა ტოკლიკიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (25.08.2016, №88/2016)
გ.ვ) სიმონ ჩხაიძე - ასისტენტ-პროფესორი. (25.08.2016, №88/2016)

დ) ქვემიმართულება: პლაზმის ფიზიკა
დ.ა) ნოდარ ცინცაძე – სრული პროფესორი;
დ.ბ) ამოღებულია; (25.08.2016, №88/2016)
დ.გ) გიორგი მამაცაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი. (25.08.2016, №88/2016)

ე) ქვემიმართულება: ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
ე.ა) თამაზ კერესელიძე – სრული პროფესორი;
ე.ბ) ზაალ მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი;
ე.გ) ამოღებულია; (25.08.2016, №88/2016)
ე.დ) მალხაზ გოჩიტაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი. (25.08.2016, №88/2016)

ვ) ქვემიმართულება: რადიოფიზიკა, ფიზიკური პროცესების მოდელირება
ვ.ა) ოლეგ ხარშილაძე – ასოცირებული პროფესორი.

ზ) ქვემიმართულება: ასტროფიზიკა
ზ.ა) ნანა შათაშვილი – სრული პროფესორი;
ზ.ბ) ალექსანდრე თევზაძე – ასოცირებული პროფესორი.

X) ინტერდისციპლინური (ფიზიკა, ბიოლოგია)

ა) ქვემიმართულება: ბიოფიზიკა
ა.ა1) თამაზ მძინარაშვილი – სრული პროფესორი; (04.03.2013, №39/2013)
ა.ა) ამოღებულია; (10.10.2016, №121/2016)
ა.ბ) ამოღებულია; (10.10.2016, №121/2016)
ა.გ) ზურაბ ქუჩუკაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (10.10.2016, №121/2016)
ა.დ)  მარიამ ხვედელიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (27.03.2017, №34/2017)

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.
3. ეს დადგენილება, გარდა  III ნაწილის „ბ“ პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტისა და X ნაწილის „ა“ პუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტისა, ძალაში შევიდეს 2012 წლის 26 სექტემბრიდან. ამ დადგენილების III ნაწილის „ბ“ პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტი და X ნაწილის „ა“ პუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ძალაში შევიდეს 2012 წლის 3 ოქტომბრიდან.


ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი