დადგენილება №70/2012
10 აგვისტო, 2012
ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს 
29.10.2012, №98/2012, 25.02.2013, №32/2013
09.09.2013, №101/2013, 20.01.2014, №7/2014;
19.02.2014, №15/2014, 08.09.2014, №86/2014;
06.07.2015, №67/2015, 02.09.2016, №98/2016;
19.09.2016, №113/2016; 10.10.2016, №119/2016;
20.02.2017, №20/2017; 27.03.2017, №33/2017;
14.07.2017, №79/2017; 16.10.2017, №119/2017
დადგენილებებით


ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 46–ე მუხლის, „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012  წლის 29 მაისის  №67/01–01 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 13 ივლისის №60/2012 დადგენილებით შექმნილი ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის 2012 წლის 7 აგვისტოს, 2013 წლის 14 აგვისტოს გადაწყვეტილებების (წერილი №19190/02, 09.08.2012, №25959/02, 09.09.2013), ასევე (წერილი: №27529/02, 24.10.2012; 20.01.2014,  №1411/02; 13.02.2014,  №4260/02;08.08.2014,  №24491/02; 15.08.2014,  №24976/02; 30.06.2015, №33/01/02-01-75, 09.08.2016, №26453/02; 15.09.2016, №32207/02; 17.02.2017, №1621/29; 24.03.2017, №4145/10; 04.07.2017, №10511/29; 07.07.2017, №10852/29; 4.10.2017, №17275/10) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ: 


I.  თეორიული ეკონომიკის კათედრა  (19.09.2016, №113/2016)
ა) ელგუჯა მექვაბიშვილი – სრული პროფესორი;
1) ვლადიმერ პაპავა - პროფესორი; (19.02.2014, №15/2014)
2)თეიმურაზ ბერიძე - პროფესორი; (08.09.2014, №86/2014)
ბ) ინგა ბალანჯიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) მარინე ნაცვალაძე – ასოცირებული პროფესორი;
1) ამოღებულია; (29.10.2012, №98/2012) (08.09.2014, №86/2014)
დ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ე)  ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016) (14.07.2017, №79/2017)
ვ)  თამარ ათანელიშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (14.07.2017, №79/2017)

II. მაკროეკონომიკის კათედრა
ა) მირიან ტუხაშვილი – სრული პროფესორი;
1)  ნოდარ ხადური - სრული პროფესორი; (29.10.2012, №98/2012)
2) ნაზირა კაკულია - ასოცირებული პროფესორი; (09.09.2013, №101/2013)
3) მალხაზ ჩიქობავა - ასოცირებული პროფესორი;(09.09.2013, №101/2013)
4) მურმან ცარციძე - ასოცირებული პროფესორი;(09.09.2013, №101/2013)
ბ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
გ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
დ) მანანა ლობჟანიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)
ე)   მარინა ტაბატაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)

III. მიკროეკონომიკის კათედრა
ა) ეთერ ხარაიშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) ინეზა გაგნიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ია ნაცვლიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
1) მარინა ჩავლეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;(09.09.2013, №101/2013)
დ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ე)  თამარ ლაზარიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)

IV. ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა
ა) რევაზ გველესიანი – სრული პროფესორი;
ბ) ეკა ლეკაშვილი –ასოცირებული პროფესორი;
გ) ირინე გოგორიშვილი –ასოცირებული პროფესორი;
დ) ეკა სეფაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ე) ნინო პაპაჩაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
1) ამოღებულია; (09.09.2013, №101/2013) (27.03.2017, №33/2017)
2) გულნაზ ერქომაიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;(09.09.2013, №101/2013)
ვ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ზ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
თ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ი)  ლალი ხურცია - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)
კ)   გიორგი გაფრინდაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)

V. ეკონომეტრიკის კათედრა
ა) იური ანანიაშვილი – სრული პროფესორი;
ბ) მერაბ ჯულაყიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) აკაკი არსენაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
1) ნინო მიქიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (08.09.2014, №86/2014)
დ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ე)  ლია თოთლაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)

VI. მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრა
ა) გიორგი ღაღანიძე – სრული პროფესორი;
1)  დავით ნარმანია – სრული პროფესორი (29.10.2012, №98/2012)
ბ) ნატალია ხარაძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) გიორგი შიხაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ბადრი რამიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
1) ეკა ჩოხელი – ასოცირებული პროფესორი; (25.02.2013, №32/2013);
2) ნუგზარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი (09.09.2013, №101/2013);
3) ვასილ კიკუტაძე - ასოცირებული პროფესორი (09.09.2013, №101/2013);
4) გიული ქეშელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი (09.09.2013, №101/2013);
5) ნინო ფარესაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (08.09.2014, №86/2014)
6)  მანანა ხარხელი - ასოცირებული პროფესორი; (14.07.2017, №79/2017)
ე) ამოღებულია; (08.09.2014, №86/2014)
ვ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ზ) ამოღებულია; (08.09.2014, №86/2014) (14.07.2017, №79/2017)
თ) ეკატერინე გულუა - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)

VII. ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრა
ა) ირაკლი კოვზანაძე – სრული პროფესორი;
ბ) ავთანდილ ჩუთლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ლეილა ღუდუშაური – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ხათუნა ბარბაქაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ე) მიხეილ ჩიკვილაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ემზარ ჯგერენაია – ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
თ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ი)  დავით ასლანიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)
კ)    ნატო კაკაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)

VIII. საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა
ა) თემურ შენგელია – სრული პროფესორი;
1) ამოღებულია; (29.10.2012, №98/2012) (10.10.2016, №119/2016)
ბ) შოთა შაბურიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
გ) დავით სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი;
დ) უშანგი სამადაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ე) ხათუნა ბერიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
1) ლარისა ყორღანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი; (25.02.2013, №32/2013)
ვ)ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ზ)  ლეილა ქადაგიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)


IX. მარკეტინგის კათედრა
ა) ნუგზარ თოდუა – სრული პროფესორი;
ბ) ჩარიტა ჯაში – ასოცირებული პროფესორი;
1) ბაბულია მღებრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (09.09.2013, №101/2013);
გ) ნანული ოქრუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
1) მარინე კობალავა – ასოცირებული პროფესორი (25.02.2013, №32/2013);
2) ამოღებულია; (25.02.2013, №32/2013) (20.02.2017, №20/2017) 
3) ამოღებულია; (25.02.2013, №32/2013) (20.02.2017, №20/2017) 
4) მაია სეთური - ასისტენტ-პროფესორი; (08.09.2014, №86/2014)
დ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ე)  მაია ვეშაგური - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)
ვ)  ეთერი სარჯველაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (20.02.2017, №20/2017) 
ზ)  ეკატერინე უროტაძე - ასისტენტ-პროფესორი; (20.02.2017, №20/2017) 

X.  ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრა  (19.09.2016, №113/2016)
ა) ელენა ხარაბაძე – სრული პროფესორი;
ბ) ნადეჟდა კვატაშიძე – ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნანა სრესელი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ლევან საბაური – ასოცირებული პროფესორი;
1) იზოლდა ჭილაძე - ასოცირებული პროფესორი (09.09.2013, №101/2013);
2) თეა მუნჯიშვილი - ასოცირებული პროფესორი (09.09.2013, №101/2013);
3) მარინა მაისურაძე - ასოცირებული პროფესორი (09.09.2013, №101/2013);
4) მერაბ ჯიქია - ასოცირებული პროფესორი (09.09.2013, №101/2013);
ე) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ვ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
ზ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
თ)  მარიამ ვარდიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)
ი) ლია კოზმანაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი. (14.07.2017, №79/2017)

XI. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის კათედრა
ა) ამოღებულია; (06.07.2015, №67/2015)
1) ნანა კაციტაძე – ასოცირებული პროფესორი; (25.02.2013, №32/2013)
ბ)ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
გ) ამოღებულია; (19.09.2016, №113/2016)
დ) იოსებ ხელაშვილი - პროფესორი. (02.09.2016, №98/2016)
ე) ვალერი არღუთაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)
ვ)    მერაბ ხოხობაია - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)

XII. ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა
ა) ამოღებულია; (16.10.2017, №119/2017)
ბ) სიმონ გელაშვილი – სრული პროფესორი;
გ) მარინე მინდორაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) ნინო აბესაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ე) მარინა მუჩიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
1) მერაბ ხმალაძე - ასოცირებული პროფესორი; (08.09.2014, №86/2014)
ვ ) ამოღებულია; (25.02.2013, №32/2013) (20.02.2017, №20/2017) 
ზ ) ამოღებულია; (25.02.2013, №32/2013) (20.02.2017, №20/2017)
თ)  მაია გიორგობიანი - ასისტენტ-პროფესორი; (20.02.2017, №20/2017) 
ი)  ზამირა შონია - ასისტენტ-პროფესორი; (20.02.2017, №20/2017) 


XIII. ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა
ა) ამოღებულია (09.09.2013, №101/2013);
1) დემურ სიჭინავა - სრული პროფესორი  (09.09.2013, №101/2013);
1) ენვერ ლაგვილავა - ასოცირებული პროფესორი; (08.09.2014, №86/2014)
ბ) ამოღებულია; (25.02.2013, №32/2013) (20.02.2017, №20/2017) 
გ) ამოღებულია; (25.02.2013, №32/2013) (20.02.2017, №20/2017)  
დ)  თინა მელქოშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (20.02.2017, №20/2017) 
ე)  რუსუდანი სეთურიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (20.02.2017, №20/2017) 

XIV. საერთაშორისო ეკონომიკისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის კათედრა (20.01.2014, №7/2014)

 ა) ავთანდილ სილაგაძე - პროფესორი; (20.01.2014, №7/2014)
ბ) ლელა ბახტაძე  - ასოცირებული პროფესორი; (20.01.2014, №7/2014)
გ) თამაზ ზუბიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (20.01.2014, №7/2014)
დ) რამაზ ფუტკარაძე - ასოცირებული პროფესორი; (20.01.2014, №7/2014)
ე) მიხეილ თოქმაზიშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (08.09.2014, №86/2014)
ვ) ჯემალ ხარიტონაშვილი - ასოცირებული პროფესორი. (08.09.2014, №86/2014)
ზ)  ლელა ჯამაგიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (19.09.2016, №113/2016)

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 26 სექტემბერს.ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი