დადგენილება №80/2012
10 სექტემბერი, 2012
ცვლილებები შეტანილია აკადემიური საბჭოს 
№24/2013, 18.02.2013; №92/2013, 09.09.2013, 
№117/2013, 21.10.2013, №134/2013, 09.12.2013, 
№16/2014, 19.02.2014; №43/2014, 19.05.2014,
№85/2014, 08.09.2014; №93/2014, 29.09.2014;
№28/2015, 23.02.2015; №46/2015, 06.04.2015;
№103/2015, 28.09.2015;  №112/2015, 26.10.2015;
№25/2016, 29.02.2016; №29/2016, 21.03.2016; 
№46/2016, 25.04.2016; №58/2016, 30.05.2016;
№100/2016, 02.09.2016,  №108/2016, 19.09.2016,
№11/2017, 30.01.2017; №28/2017, 6.03.2017;
№36/2017, 10.04.2017; №64/2017, 31.05.2017;
№78/2017, 14.07.2017; №84/2017, 25.07.2017;
№97/2017, 04.09.2017; №103/2017, 15.09.2017;
№84/2018, 26.02.2018; №98/2018, 2.04.2018;
№136/2018, 21.05.2018 დადგენილებებით


ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწრამეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 46–ე  მუხლის,  „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის №31/2012 დადგენილების, თსუ რექტორის 2012  წლის 19 ივნისის  №79/01–01 ბრძანებისა და ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების (წერილი 07.09.2012, №21888/02, 20.01.2013,  №1411/02), ასევე (წერილი 15.02.2013, №3583/02; 14.02.2014, №4476/02; 14.02.2014, №4389/02; 16.05.2014,  № 15502/02; 07.08.2014, №24395/02; 10.02.2015, №3649/02; 31.03.2015, №12028/02; 31.03.2015, №12083/02; 10.09.2015, №31561/02; 10.09.2015, №31631/02; 16.10.2015, №38832/02; 25.02.2016, №8324/02; 01.03.2016, №10003/02; 22.04.2016, №15102/02; 25.05.2016, №18025/02; 26.01.2017, №2389/02; 26.01.2017, №2390/02; 16.02.2017, №1535/30; 21.02.2017, №1937/10-02; 28.02.2017, №2445/10-02; 22.02.2017, №2045/10-02; 29.03.2017, №4409/10-02; 22.05.2017, №6987/10-02; 22.05.2017, №6959/10-02; 19.05.2017, №6909/10-02; 19.05.2017, №6890/10-02; 06.07.2017, №9619/10-02; 20,07,2017, №11753/10)  საფუძველზე,
 

აკადემიური საბჭო ადგენს:


1. საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე, ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ:

ა) ჟურნალისტიკა:
ა.ა) მანანა შამილიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ა.ბ) მაია ტორაძე – ასოცირებული პროფესორი; 
ა.ბ1) ნინო ჭალაგანიძე - ასოცირებული პროფესორი; (№58/2016, 30.05.2016)
ა.ბ2) ხათუნა მაისაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (№28/2017, 6.03.2017)
ა.გ) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016)   
ა.დ) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016)   
ა.ე) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016)   
ა.ვ) თეა მჟავანაძე - ასისტენტ-პროფესორი;(№46/2015, 06.04.2015)
ა.ზ) მარინე ლომიძე - ასისტენტ-პროფესორი;(№46/2015, 06.04.2015)
ა.თ) ამოღებულია; (№58/2016, 30.05.2016)
ა.ი) ამოღებულია; (№112/2015, 26.10.2015) (№28/2017, 6.03.2017)
ა.კ) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016) (№103/2017, 15.09.2017)
ა.ლ) მაგდა მემანიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი; (№108/2016, 19.09.2016)  
ა.მ) თამარ ბელქანია - ასისტენტ-პროფესორი; (№36/2017, 10.04.2017)

ბ) ფსიქოლოგია:
ბ.ა1) ვახტანგ ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (№16/2014, 19.02.2014)
ბ.ა2) გიორგი გოროშიძე - ასოცირებული პროფესორი; (№16/2014, 19.02.2014)
ბ.ა3) გიორგი ყიფიანი - ასოცირებული პროფესორი; (№43/2014, 19.05.2014)
ბ.ა) ამოღებულია; (29.09.2014, №93/2014)
ბ.ბ) ამოღებულია; (29.09.2014, №93/2014)
ბ.გ) ამოღებულია; (№100/2016, 02.09.2016)
ბ.დ) ამოღებულია; (№100/2016, 02.09.2016)
ბ.ე) ამოღებულია; (№100/2016, 02.09.2016)
ბ.ვ) ამოღებულია; (№100/2016, 02.09.2016)
ბ.ზ) ამოღებულია; (№46/2016, 25.04.2016)
ბ.თ) მარინე ჯაღიაშვილი – ასისტენტ–პროფესორი;
ბ.ი) ამოღებულია; (№46/2016, 25.04.2016)
ბ.კ) ამოღებულია; (№46/2016, 25.04.2016)
ბ.ლ) ამოღებულია; (№100/2016, 02.09.2016)
ბ.მ) ამოღებულია; (№24/2013, 18.02.2013) (№28/2017, 6.03.2017)
ბ.ნ) ამოღებულია; (№134/2013. 9.12.2013) (№11/2017, 30.01.2017)
ბ.ო) ამოღებულია; (№134/2013. 9.12.2013) (№84/2018, 26.02.2018)

გ) პოლიტიკური მეცნიერება:
გ.ა) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016) 
გ.ა1) ალექსანდრე კუხიანიძე - პროფესორი; (№117/2013, 21.10.2013)
გ.ა2) კორნელი კაკაჩია - პროფესორი. (№16/2014, 19.02.2014)
გ.ბ) ვალერიან დოლიძე - ასისტენტ-პროფესორი;(№46/2015, 06.04.2015)
გ.გ) ამოღებულია; (№46/2015, 06.04.2015) (№98/2018, 2.04.2018)
გ.დ) ალექსანდრე წურწუმია - ასისტენტ-პროფესორი;(№46/2015, 06.04.2015)
გ.ე) ამოღებულია;  (№108/2016, 19.09.2016)   (№64/2017, 31.05.2017) 
გ.ვ) თამარ ქარაია - ასისტენტ-პროფესორი; (№108/2016, 19.09.2016)   
გ.ზ) სალომე დუნდუა - ასოცირებული პროფესორი; (№28/2017, 6.03.2017)
გ.თ) ზვიად აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი; (№64/2017, 31.05.2017)

დ) საზოგადოებრივი გეოგრაფია:
დ.ა1) რევაზ გაჩეჩილაძე – სრული პროფესორი. (№24/2013, 18.02.2013)
დ.ა2) ვაჟა ლორთქიფანიძე - პროფესორი; (№85/2014, 08.09.2014)
დ.ა) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016)   
დ.ბ) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016)   
დ.გ) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016)   
დ.დ) ამოღებულია; (№85/2014, 08.09.2014) (№103/2015, 28.09.2015)  
დ.ე) ანზორ სახვაძე - ასოცირებული პროფესორი; (№103/2015, 28.09.2015)  
დ.ვ) ამოღებულია; (№108/2016, 19.09.2016) (№97/2017, 04.09.2017)
დ.ზ) ვლადიმერ ჩხაიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№108/2016, 19.09.2016)   
დ.თ) დავით სიჭინავა - ასისტენტ-პროფესორი; (№108/2016, 19.09.2016)   

ე) სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა: (№64/2017, 31.05.2017)
ე.ა) ამირან ბერძენიშვილი – პროფესორი;
ე.ბ) კახა ქეცბაია – ასოცირებული პროფესორი;
ე.გ) ლელა გაფრინდაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ე.დ) მარინა ბურძენიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე.ე) ნათელა დონაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე.ვ) ნინო შატბერაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ე.ზ)  ამოღებულია; (№136/2018, 21.05.2018)   
ვ.თ) შორენა თურქიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი;“

ვ) ამოღებულია  (№64/2017, 31.05.2017)

ზ) გენდერი:
ზ.ა) თამარ საბედაშვილი – ასოცირებული პროფესორი. (№24/2013, 18.02.2013)

თ) საერთაშორისო ურთიერთობები: 
თ.ა) ამოღებულია; (№103/2015, 28.09.2015) (№64/2017, 31.05.2017)
თ.ბ) ამოღებულია; (№25/2016, 29.02.2016) (№84/2017, 25.07.2017)
თ.გ) დავით მაცაბერიძე - ასისტენტ-პროფესორი; (№25/2016, 29.02.2016)
თ.დ) სოფიო პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი; (№64/2017, 31.05.2017)
თ.ე) ეკა აკობია - ასოცირებული პროფესორი; (№64/2017, 31.05.2017)
თ.ვ) ნიკოლოზ სამხარაძე - ასისტენტ-პროფესორი. (№64/2017, 31.05.2017)
თ.ზ) თორნიკე თურმანიძე - ასოცირებული პროფესორი. (№78/2017, 14.07.2017)

ი) ინტერდისციპლინური კვლევები:
ი.ა) ამოღებულია; (№29/2016, 21.03.2016) (№28/2017, 6.03.2017)
ი.ა1) მარიამ გერსამია - პროფესორი; (№64/2017, 31.05.2017)
ი.ა2) მარინა მუსხელიშვილი - პროფესორი; (№64/2017, 31.05.2017)
ი.ბ) ზურაბ აბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი; (№108/2016, 19.09.2016)
ი.გ) თეონა მატარაძე - ასოცირებული პროფესორი; (№28/2017, 6.03.2017)
ი.დ) ლაშა ტუღუში - ასისტენტ-პროფესორი; (№28/2017, 6.03.2017)

2. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ კანცელარიას.
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი